Nositelé cen za rok 2023

Cena Učené společnosti ČR v kategorii „vědecký pracovník“

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., FCMA 

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF a VFN

za celoživotní vědecký přínos v oblasti mitochondriálního lékařství

Profesor Jiří Zeman se celý profesní život věnoval výzkumu vzácných onemocnění. Zaměřil se zejména na mitochondriální lékařství, kde jej můžeme bez nadsázky označit za zakladatele tohoto oboru v České republice. Vydal přes 220 odborných prací a za své celoživotní zásluhy obdržel mimo jiné i tři Ceny ministerstva zdravotnictví či Zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy.

Foto iForum

Cena Učené společnosti ČR v kategorii „mladší vědecký pracovník“

doc. Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

za objev nových experimentálních postupů na poli fyziky nízkých teplot

Docentka Lucie Augustovičová je velmi nadějnou českou vědkyní, zaměřující se na obor fyziky nízkých teplot. I přes své mládí již dokázala získat několik prestižních mezinárodních ocenění. V nedávné době docentka Lucie Augustovičová také objevila a vysvětlila nový způsob chlazení molekul v elektrickém poli, který může být potenciálně použit k pozorování kvantově-mechanických jevů či k vývoji nové techniky molekulární spektroskopie.

Foto MFF UK

Dr. Tomáš Slanina

Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR

za mimořádné vědecké úspěchy v oblasti fotochemie

Doktor Tomáš Slanina je mimořádně nadaným mladým vědcem na poli fotochemie. V roce 2016 získal prestižní European Photochemistry Association Prize za nejlepší doktorskou práci. Z dalších úspěchů jmenujme Cenu Alfreda Badera za organickou chemii pro rok 2019 či získání prestižního ERC Starting Grantu v roce 2022. V současnosti je vedoucím juniorské výzkumné skupiny v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

Snímek ÚOCHB AV ČR

Cena Učené společnosti ČR pro pedagogy pro rok 2023

RNDr. Dag Hrubý

Doktor Dag Hrubý spojil svou profesní dráhu pedagoga s Gymnáziem Jevíčko, kde působil celkem 40 let, z toho 20 let na pozici ředitele školy. V oboru matematiky, kterému se profesně věnoval, je Dag Hrubý uznávanou osobností a autorem mnoha učebních textů, publikací a článků. Za svůj život působil v mnoha organizacích včetně Jednoty českých matematiků a fyziků, Asociaci ředitelů gymnázií, výboru Společnosti učitelů matematiky či Ústřední komisi Matematické olympiády ČR.

Mgr. Pavel Martinovský

Základní škola Vratislavova, Praha 2

Magistr Pavel Martinovský je přední českou osobností na poli didaktiky dějepisu. Kromě samotné pedagogické činnosti působí od roku 2010 jako ředitel Asociace učitelů dějepisu, zároveň s tím se podílel na mnoha dalších projektech. Za pozornost stojí například jeho dlouholetá práce jakožto člena poradního sboru pro výuku dějepisu a revizi rámcového vzdělávacího programu, spoluautorství na mnoha didaktických a metodických příručkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro výuku dějepisu či jeho práce jakožto recenzenta MŠMT pro dějepisné pomůcky.

Cena Učené společnosti ČR pro vysokoškolské studenty

Adéla Tichá

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy

za práci Feng Zikai jako hudební pedagog

Adéla Tichá se ve své práci zaměřila na popsání a analýzu pedagogických metod využívaných Feng Zikaiem, jednou z nejvýznamnějších postav čínské kultury 20. století, při jeho edukační činnosti v oblasti hudby. Autorka se kromě samotné analýzy jeho pedagogických metod zaměřuje také jeho inspiraci v západní hudbě, kterou Feng Zikai začal v období Májového hnutí jako první implementovat do čínské kultury a byl tak přední osobností, díky které se do té doby velmi izolovaná čínská kultura otevřela zahraničním kulturním vlivům.

Via Chimica – společná cena Učené společnosti České republiky a Nadace Experientia 

Bc. Ondřej Daněk

Fakulta chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

za práci Synthesis of quinolone-based DC-SIGN inhibitors

Ondřej Daněk přesvědčil komisi o kvalitě své samostatné vědecké práce na moderním a společensky důležitém tématu. „Ve své bakalářské práci využil nových metod medicinální chemie k syntéze série malých molekul na bázi chinolonu, jejichž propojením vznikají nové inhibitory DC-SIGN receptoru, což potenciálně vede k novým léčivům (např. proti viru HIV). Zaujal ale také širokým spektrem svých dalších souvisejících činností, ať už se jedná o zahraniční pobyt, stáž ve firmě nebo popularizaci vědy. Komise zvláště ocenila jeho nasazení při popularizaci chemie a biologie mezi středoškolskými studenty: při organizaci olympiád, týmových soutěží a letních škol nebo práci vedoucího na chemicky zaměřených letních táborech,“ vysvětlila prof. Jana Klánová, předsedkyně společné hodnotící komise Učené společnosti ČR a Nadace Experientia.

V čem spočívala Ondřejova vítězná práce? „Na povrchu buněk lidského imunitního systému se vyskytují tzv. DC-SIGN receptory. Ty hrají zásadní roli při rozpoznávání patogenů a imunitní odpovědi proti nim. Dendritické buňky se pomocí těchto receptorů vážou na cukerné řetězce na povrchu patogenů. Navázaný patogen předávají T-lymfocytům, které proti patogenům dokážou vytvořit protilátky. Virus HIV však této interakce zneužívá: poté, co jej dendritická buňka předá T-lymfocytu, ho infikuje,“ vysvětluje Ondřej Daněk výzkumný problém.

Jak v tom viru zabránit? „Vědci se nejprve snažili o přímé zablokování vazebného místa, tyto snahy však byly málo úspěšné. Klíčové bylo zjištění z roku 2017, že se na receptoru nachází několik sekundárních vazebných míst, která mohou s potenciálními léčivy lépe interagovat. Právě na ty jsme zaměřili pozornost. Ve skupině Petry Ménové syntetizujeme malé molekuly, u kterých je jednodušší rozpoznat, jaké části jsou pro interakci s receptorem důležité a jaké nikoli. Nejúčinnější z nich potom propojujeme do inhibitorů, které se už k receptoru vážou mnohonásobně silněji. Naším cílem je připravit látky, které svým navázáním dokážou donutit receptor změnit tvar takovým způsobem, že se do primárního vazebného místa už přirozené ligandy (a tedy patogeny) nedokážou navázat,” dodává Ondřej Daněk.

Foto Nadace Experientia

Cena Učené společnosti ČR pro středoškolské studenty

Alžběta Bařinová

Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola Hodonín

za studii: Současná podoba podlužáckého kroje

Martin Břečka

Gymnázium a střední odborná škola pedagogická Liberec

za studii: Kvantitativní výzkum ptačích populací v oblasti grabštejnského polesí

Adéla Bubeníková

Gymnázium Opatov

za studii: Léčba cerebrálních kavernózních malformací

Šimon Černý

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

za studii: Elektrické a optické vlastnosti modifikací karbidu molybdenu a jejich izomerů

Jakub Hadač

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny

za studii: Pozorování a zpracování planetkových zákrytů pomocí CMOS kamer

Adriena Jedličková

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše

za studii: Inhalace nanočástic olova způsobuje degenerativní změny v mozkové tkáni

Radim Kuc

Gymnázium a střední odborná škola pedagogická Liberec

za studii: Odstoupení Sudet na území Liberce v říjnu 1938

Theodor Kutý

Česko-anglické gymnázium, České Budějovice

za studii: Exprese, purifikace a bioinformatická analýza enzymu serinové proteázy S01.A55 z larev bzučivky zelené

Benedikt Mrázek

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice

za studii: Lidská svoboda a determinismus u Tomáše Akvinského

Alan Popiolek

Albrechtova střední škola, Český Těšín

za studii: Lexikon zvířat ZOO Ostrava

Jan Adau Zahálka

Gymnázium Chomutov

za studii: Příspěvek k popisu všech tříprvkových relačních struktur až na pp-konstruovatelnost

  • Vítězslav Bryja: Hledání mechanismů buněčné komunikace – zdroj poučení nejen pro biology
  • Jitka Palich Fučíková: Význam imunitního systému v léčbě onkologických onemocnění
  • Jan Kopecký: Teplo z kosterního svalu by mohlo redukovat obezitu

Nestihli jste březnové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.