Hlavní aktivity Učené společnosti

Činnost Učené společnosti vychází jak z historických tradic jejích předchůdkyň, tak z obecných cílů formulovaných v jejích nových stanovách.

Na prvém místě je to podněcování svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků ve veřejnosti. Přirozeným cílem Učené společnosti je také prosazování zájmů české vědy a posilování její společenské prestiže. Zvláštní význam je přisuzován rozvíjení mezioborové komunikace v úrovni národní a mezinárodní. Veřejné prezentace činnosti Učené společnosti jsou zaměřeny jednak na širší odbornou veřejnost a jednak na decizní sféru i celospolečenskou oblast.

  • Učená společnost pořádá pravidelně (měsíčně) přednášky a diskuse zaměřené jednak na prezentaci nových poznatků a směrů výzkumu, jednak na hodnocení obecnějšího smyslu a souvislosti těchto poznatků s celkovým vývojem moderní vědy. Navazující debaty jsou současně prostředkem k prohloubení mezioborové komunikace a k formulování obecných principů vědeckého poznání. Tyto akce jsou veřejně přístupné a jejich záznamy jsou volně k dispozici na YouTube.
  • Druhou významnou tématiku představují otázky týkající se postavení vědy ve společnosti a obecných problémů současného vývoje české společnosti. V těžišti zájmů jsou tedy otázky financování a organizace české vědy, kritika společensky nebezpečných jevů, jakým je např. vnucování iracionálních představ veřejnosti a zahlcení veřejného prostoru dezinformacemi.
  • Učená společnost usiluje o podněcování vědeckého výzkumu formou udělování cen Učené společnosti vědeckým pracovníkům, vysokoškolským i středoškolským studentům a pedagogům středních i základních škol.
  • Učená společnost vydává usnesení a stanoviska k závažným otázkám řízení vědy i k aktuálním problémům života české společnosti. Ta jsou prezentována buď ve veřejném tisku, nebo v přímém oslovení vrcholných státních institucí a jejich představitelů. Zvláštní úlohu má v těchto ohledech i pořádání výročních Valných shromáždění Učené společnosti zahrnující jak vystoupení nejpřednějších představitelů státu, tak i příslušný ceremoniál udělování cen. Významnou součástí těchto konferencí jsou přednášky předních světových vědců a představitelů vrcholných vědeckých institucí z geograficky či kulturně blízkých zemí.
  • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
  • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
  • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.