Zpět na seznam článků

09.12.2023

Kuthan Jiří

prof., PhDr., DrSc. Dr. h. c.
narozen 13. června 1945 v Písku

 • dějiny umění a historie středověku a 19. století
 • Členem Učené společnosti od r. 2022

Studia a profesionální příprava

Po studiu na střední všeobecně vzdělávací škole v Písku studium historie a dějin umění na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze ukončené v roce 1968. 2002 hodnost profesor

Zaměstnání

 • Po absolvování studia zaměstnán v letech 1968–1969 v Alšově jihočeské galerii na Hluboké.
 • Ve vědecké instituci zaměstnán po řadě let až od roku 1984 – na Ústavu dějin umění AV ČR (do roku 2003).
 • Od roku 1990 do 2021 Katolická teologická fakulta University Karlovy, kde založil Ústav dějin křesťanského umění, který vedl v letech 2003-2018.
 • V letech 1994–1995 hostující profesor na Technické univerzitě v Berlíně na Institutu pro dějiny umění (ředitel prof. Dr. Robert Suckale).
 • Od roku 2000 Ústav pro dějiny umění Filosofické fakulty University Karlovy (v letech 2006-2007 proděkan Filosofické fakulty UK). 

Členství a funkce v domácích vědeckých orgánech

 • 2003–2021 – člen Grémia pro vědecký titul doktor věd Akademie věd ČR
 • 2003–2006, 2014–2018 – člen Vědecké rady Univerzity Karlovy.
 • 2005–2012 – člen vědecké rady Centra medievistických studií AV ČR a UK.
 • 2007–2009 – člen vědecké rady Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. 
 • 2015–2018 – člen vědecké rady Grantové agentury ČR.

Význačná ocenění

 • 2005 – Herderova cena propůjčovaná osobnostem, které příkladně přispěly k zachování a rozmnožení evropského kulturního dědictví v intencích mírového porozumění národů – Univerzita ve Vídni
 • 2010 – zlatá Svatovojtěšská medaile – Arcibiskupství pražské
 • 2011 – Dr. h. c. (Technická univerzita v Drážďanech)
 • 2015 – zlatá medaile Univerzity Karlovy
 • 2015 – rytířský řád svatého Řehoře Velikého
 • 2016 – medaile Josefa Hlávky určená nestorům a zakladatelským osobnostem české vědy a umění jako výraz úcty k jejich celoživotnímu dílu ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti
 • 2019 – Cena hejtmanky Jihočeského kraje
 • 2020 – historická medaile Univerzity Karlovy
 • 2022 – čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách, Akademie věd ČR
 • 2022 – Cena Josefa Hlávky za knihu Parléřovský mýtus. Rod Parléřů a jeho dílo

Výběr z publikací

 • Die mittelalterliche Baukunst der Zisterzienser in Böhmen und in Mähren. München / Berlin (Deutscher Kunstverlag) 1982 (ISBN 3-422-00738-5), 320 str.; zkrácené české vydání: Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. K problematice cisterciácké stavební tvorby. Praha (Academia) 1983, 376 stran. 
 • Zakladatelské dílo krále Přemysla Otakara II. v Rakousku a ve Štýrsku. Praha (Academia) 1991 (ISBN 80-200-0370-3), 256 stran.
 • Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý. Král zakladatel a mecenáš. Vimperk 1993 (ISBN 80-85618-10-9), 371 s.; německé vydání: Přemysl Ottokar II. König, Bauherr und Mäzen. Höfische Kunst im 13. Jahrhundert. Wien / Köln / Weimar (Verlag Böhlau) 1996 (ISBN 3-205-98119-7), 460 stran. 
 • Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města - hrady - kláštery - kostely. Vimperk 1994 (ISBN 80-85618-14-1), 584 s.
 • Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl I. Král a šlechta.  Praha (vydala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou ve vydavatelství Togga) 2010 (ISBN 978-80-7308-313-7; ISBN 978-80-87258-12-5), 616 stran.
 • Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů. Praha (Nakladatelství Lidové noviny) 2011 (ISBN 978-980-7422-090-6), společně s Janem Roytem, 685 stran; anglická verze: The Cathedral of St. Vitus at Prague Castle. Praha (Karolinum Press) 2017 (ISBN 978-80-246-3129-5), 552 stran. 
 • Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl II. Města, církev, korunní země. Praha (vydalo Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy) 2013 (ISBN 978-80-7422-247-4), 816 stran.
 • Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. XVIII). Praha (vydalo Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy) 2014 (ISBN 978-80-7422-334-1), 361 stran.
 • Aristokratická sídla v českých zemích 1780-1914. Praha (Nakladatelství Lidové noviny) 2014 (ISBN 978-80-7422-332-7), 712 stran.
 • Karel IV. Císař a český král – vizionář a zakladatel (ve spolupráci s Janem Roytem). Praha (Nakladatelství Lidové noviny spolu s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy) 2016 (ISBN 978-80-7422-460-7), 1062 stran. Anglické vydání: Charles IV Emperor and King of Bohemia - Visionary and Founder. Prague (Nakladatelství Lidové noviny / Charles University) 2018 (ISBN 978-80-7422-461-4).
 • Dílo knížat a králů z rodu Přemyslovců. Praha (Nakladatelství Lidové noviny) 2018 (ISBN 978-80-724223-438-6), 832 stran.
 • Parléřovský mýtus. Rod Parléřů – dílo a jeho ohlas. Praha (Nakladatelství Lidové noviny, Karolinum) 2021 (ISBN 978-80-7422-822-3; ISBN 978-80-246-5021-0), 725 stran.

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)