Zpět na seznam článků

22.06.2023

Financování vědy v ČR: Rada Učené společnosti vyjadřuje podporu stanoviskům AV ČR

Rada Učené společnosti České republiky vyjadřuje podporu stanoviskům AV ČR k přípravě rozpočtu na vědu a k úpravě pravidel pro spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů:

Stanovisko Akademie věd ČR k přípravě rozpočtu na vědu, výzkum a inovace na rok 2024 s výhledem na léta 2025 a 2026

Ministerstvo financí České republiky předložilo k projednání vládě České republiky materiál „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026“. Dokument obsahuje kromě jiného také návrh na redukci rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) o cca 10 % pro rok 2024, což by proti aktuálnímu návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace vedlo k celkovém poklesu rozpočtu na VaVaI o více než 12 miliard korun, a v případě Akademie věd ČR k poklesu institucionálních prostředků v její rozpočtové kapitole o zhruba 600 milionů korun.

Akademie věd ČR vyjadřuje zásadní nesouhlas s tímto pracovním návrhem státního rozpočtu na VaVaI na léta 2024–2026 i s redukcí svého rozpočtu a považuje jej ve svém důsledku za škodlivý. Je zejména znepokojena tím, že k návrhu redukce dochází v situaci, kdy podíl výdajů státního rozpočtu na vědu vůči HDP po roce 2020 klesá, a to z nejvyšší hodnoty 0,67 % v roce 2020 na 0,54 % v roce 2023, což je výrazně méně, než kolik na vědu vydávají vědecky vyspělé země. Akademie věd ČR proto zdůrazňuje nutnost zvrátit tento znepokojivý trend a upozorňuje, že ve vědecky vyspělých zemích, jako je např. Německo, podíl financování vědy ze státního rozpočtu činí 0,93 % HDP. Pokud by došlo k redukci rozpočtu na VaVaI, hrozí odliv špičkových vědců do zahraničí a v horizontu několika let další propad české ekonomiky, protože prostředky vložené do vědy jsou také zásadní investicí do budoucí prosperity naší země.

Akademie věd ČR si je dobře vědoma nelehké ekonomické situace České republiky. Avšak právě s ohledem na význam vědy, výzkumu a vzdělávání pro naši společnou budoucnost nemůže souhlasit s plošnými škrty rozpočtu na VaVaI. Akademie věd ČR současně zdůrazňuje, že je připravena podílet se na realizaci Programového prohlášení vlády v oblasti zvyšování kvality vědy a podpory excelence. Podpora kvalitní vědy a výzkumu v Akademii věd ČR a na vysokých školách je základem rozvoje České republiky a současně je nejlepší a jedinou cestou ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky v dlouhodobém horizontu. Akademie věd ČR proto žádá vládu ČR, aby se zasadila o schválení stabilizačního rozpočtu na VaVaI na léta 2024–2026 podle aktuálního návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

V Praze dne 12. června 2023

předsednictvo Akademické rady AV ČR

Prohlášení Akademie věd ČR k návrhu Ministerstva financí ČR k úpravě pravidel pro spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů

Akademie věd ČR vyjadřuje zásadní nesouhlas s návrhem Ministerstva financí ČR k úpravě pravidel pro spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů. Návrh se týká navýšení podílu spolufinancování grantů z některých evropských fondů v Praze minimálně na 50 % a v jiných regionech minimálně na 20 %. Typicky jde o granty, o které žádají veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy. Granty obecně jsou tudíž jedním ze dvou klíčových zdrojů financování pro nejvýkonnější složky systému vědy, výzkumu a inovací v České republice, tedy pro pracoviště Akademie věd ČR a veřejné vysoké školy.

Akademie věd ČR zdůrazňuje, že navrhované zvýšení podílu spolufinancování grantů je zcela mimo její rozpočtové možnosti jako poskytovatele institucionální podpory a jako takové je zcela nepřijatelné. V případě přijetí návrhu Ministerstva financí ČR v situaci, kdy podíl financování vědy a vzdělávání ze státního rozpočtu vůči HDP výrazně klesá, navíc ve spojení s vysokou inflací a násobným nárůstem cen energií, hrozí kolaps vědecko-výzkumné činnosti na pracovištích Akademie věd ČR a vážné ohrožení výzkumu na veřejných vysokých školách. Akademie věd ČR proto vyzývá vládu ČR, aby v souladu se svým Programovým prohlášením návrh Ministerstva financí ČR odmítla.

V Praze dne 15. června 2023

předsednictvo Akademické rady AV ČR

 

Rada Učené společnosti České republiky

 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. – předseda
 • prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. – 1. místopředseda
 • prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc.  – 2. místopředseda
 • RNDr. Ivo Starý, CSc. – vědecký tajemník
 • RNDr. Šárka Nečasová, DSc. – předsedkyně I. sekce věd matematicko-fyzikálních
 • prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. – předseda II. sekce věd chemických
 • prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. – předseda III. sekce věd biologicko-medicínských
 • prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. – předsedkyně IV. sekce věd společenských a humanitních
 • Štěpánka Vaňáčová: Za hranice genomu: luštění kódu RNA
 • Pavlína Maloy Řezáčová: Strukturní biologie a strukturou inspirovaný návrh léků
 • Robert Vácha: Od aminokyselin až k virům

Nestihli jste únorové přednášky?

Podívejte se na ně ze záznamu na YouTube.