Zpět na seznam článků

10.06.2024

Usnesení ze dvou jednání České konference rektorů

Česká konference rektorů podporuje požadavek MŠMT na navýšení výdajů státního rozpočtu na vzdělávací činnost pro oblast vysokých škol pro rok 2025 o 6 miliard Kč. Na společném zasedání ČKR a Slovenské rektorské konference se obě organizace shodly, že odmítají šíření dezinformací, hoaxů a vyjádření, která zpochybňují vědecké důkazy.

Usnesení 176. zasedání Pléna České konference rektorů

Brno, 6. června 2024

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 176. zasedání následující usnesení:

 1. ČKR podporuje požadavek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na navýšení výdajů státního rozpočtu na vzdělávací činnost pro oblast vysokých škol pro rok 2025 o 6 miliard Kč. Navržené finanční prostředky považuje za nepodkročitelné minimum pro udržení kvality a rozsahu aktuálně realizované vzdělávací činnosti. ČKR konstatuje, že tato částka pouze kompenzuje inflační vývoj a pouze částečně reflektuje podíl financování veřejného vysokého školství obvyklý v zemích EU. Připomíná zároveň nutnost udržitelného prorůstového rozpočtu vysokého školství ve střednědobém i dlouhodobém horizontu, bez kterého veřejné a státní vysoké školy nebudou schopny efektivně plánovat a zabezpečit kvalitní vzdělávání, které je klíčové pro jejich konkurenceschopnost v mezinárodním kontextu.
 2. ČKR vyzývá MŠMT k pokračování v diskusi o ministerstvem avizovaném komplexním řešení ukazatele A a K. Základem další diskuse musí být konkrétně formulované priority pro následující období jak v oblasti společenské poptávky, tak v dalších navrhovaných ukazatelích/oblastech. Případná úprava parametrů financování je možná jen v případě prorůstového rozpočtu.
 3. ČKR je připravena vést dialog v úzké spolupráci s MŠMT a Radou vysokých škol o vhodných úpravách zákona o vysokých školách směřujících k nastavení vyváženého rozdělení pravomocí a odpovědností vedení vysokých škol a dalších samosprávných vysokoškolských orgánů.

V Brně dne 6. června 2024

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

předsedkyněUsnesení Společného zasedání České konference rektorů a Slovenské rektorské konference

Trnava, 7. června 2024

Česká konferencia rektorov („ČKR“) a Slovenská rektorská konferencia („SRK“) prijali na spoločnom zasadnutí nasledujúce uznesenia:

 1. Predchádzajúce spoločné zasadnutie ČKR a SRK sa konalo v dňoch 2. a 3. 6. 2022 v Prahe. Na zasadnutí 6. a 7. 6. 2024 v Trnave sa rektorky a rektori českých a slovenských vysokých škôl vzájomne informovali o vývoji vo vysokoškolskom sektore Českej republiky („ČR“) a Slovenskej republiky („SR“) a diskutovali o aktuálnom dianí. Prítomní ocenili pravidelné spoločné zasadnutia striedavo organizované obidvomi reprezentáciami vysokých škôl.
 2. ČKR a SRK odmietajú akékoľvek formy násilia a teroru a vyzývajú k rešpektovaniu demokratických hodnôt a princípov a k návratu k slušnej diskusii vo verejnom priestore. ČKR a SRK odmietajú šírenie dezinformácií, hoaxov a vyjadrení, ktoré spochybňujú vedecké dôkazy. Rovnako vyzývajú k diplomatickým riešeniam pretrvávajúcich vojnových konfliktov vo svete a naďalej ponúkajú pomoc a podporu vojnou postihnutým akademikom a akademičkám a vysokoškolským sektorom.
 3. ČKR a SRK plnia svoje dlhodobé ciele, ktorými sú plnohodnotná účasť vysokých škôl ČR a SR v Európskom priestore vysokého školstva („EHEA“), Európskom vzdelávacom priestore („EEA“), Európskom výskumnom priestore („ERA“). Tieto vytvárajú rámec medzinárodnej spolupráce. Zároveň ČKR a SRK podporujú úzke bilaterálne vzťahy medzi vysokoškolskými inštitúciami, ich predstaviteľmi a samotnými akademikmi a študentmi.
 4. ČKR a SRK sa zhodli, že ich spoločným cieľom je zabezpečiť, aby univerzity v ČR a v SR boli bezpečnými miestami pre študentov a zamestnancov. Zástupcovia ČKR a SRK informovali o systémových krokoch a odporúčaniach, ktoré majú posilniť bezpečnosť na vysokých školách. Žiadajú vlády ČR a SR, aby venovali zvýšenú pozornosť nielen ochrane tzv. mäkkých cieľov, ale aj kybernetickej bezpečnosti a postupom, ktoré môžu eliminovať cudzie zasahovanie a posilnia strategickú autonómiu, bezpečnosť výskumu a bezpečnosť poznatkov. Zdieľanie informácií o bezpečnosti vysokých škôl považujú ČKR a SRK za veľmi dôležité.
 5. ČKR a SRK dlhodobo považujú inštitucionálnu autonómiu a akademické slobody za súčasť základných princípov moderných univerzít, ktoré rozvíjajú svoje inštitucionálne profily a efektívne plnia svoje poslanie. Žiadajú, aby všetky zmeny týkajúce sa vysokých škôl boli prediskutované s ich oficiálnymi reprezentáciami. Za zásadné v rámci zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania považujú princíp zodpovednosti samotných vysokých škôl, ako aj súlad procesov s Európskymi štandardmi a usmerneniami (ESG).
 6. V súlade s odporúčaniami svetových organizácií a medzinárodných akademických asociácií ČKR a SRK žiadajú vládu ČR a vládu SR zabezpečiť adekvátne zdroje pre vysoké školy, aby mohli byť atraktívnymi inštitúciami pre domácich a zahraničných študentov a akademikov a mohli napĺňať svoje poslanie. Žiadajú systematicky navyšovať investície z verejných zdrojov do vysokého školstva a investície do vedy, výskumu a inovácií na úroveň priemeru vyspelých štátov OECD.
 7. ČKR a SRK prijali vyhlásenie k voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú v ČR v dňoch 7. a 8. 6. 2024 a v SR dňa 8. 6. 2024.
 8. ČKR a SRK budú pokračovať v tradícii spoločných zasadnutí a dohodli sa, že najbližšie spoločné zasadnutie sa bude konať v dňoch 4. a 5. 6. 2026 na pôde Akadémie múzických umení v Prahe a organizačne ho zabezpečí ČKR. V tejto súvislosti ČKR a SRK považujú za dôležitú aj spoluprácu v rámci Európskej asociácie univerzít, ktorej sú obidve reprezentácie plnoprávnymi kolektívnymi členmi od roku 2001. ČKR a SRK reprezentujú rektorky a rektorov vysokých škôl a univerzít už viac ako 30 rokov. SRK sa etablovala na pôde spoločného Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl dňa 25. 11. 1992, ČKR dňa 28. 1. 1993.

V univerzitnom meste Trnava 7. 6. 2024

Za Českú konferenciu rektorov

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

predsedníčka

Za Slovenskú rektorskú konferenciu

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

prezident

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)