Zpět na seznam článků

19.04.2024

Usnesení 175. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 175. zasedání následující usnesení:

 1. ČKR podporuje požadavek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na navýšení výdajů na vzdělávací činnost pro oblast vysokých škol v roce 2025 o 6 miliard Kč. Zároveň připomíná svůj apel na nutnost udržitelného prorůstového financování vysokých škol v dlouhodobém horizontu, bez kterého nelze zajistit odpovídající kvalitu terciárního vzdělávání v ČR a jeho konkurenceschopnost, obzvláště v kontextu očekávaného nárůstu počtu studujících.
 2. ČKR je připravena spolupracovat s MŠMT na úpravách systému financování veřejných vysokých škol. Jejich základem však musí být jasně formulované strategické priority celého sektoru pro následující období. Za takové priority vysoké školy považují kvalitu vzdělávání, naplňování společenské objednávky v konkrétních oblastech, zvýšení úspěšnosti studia, posílení mezinárodního rozměru vzdělávání, vědy a výzkumu a transferu technologií.
 3. ČKR vnímá pozitivně návrh MŠMT a Úřadu ministryně pro vědu, výzkum a inovace k prorůstovému rozpočtu vysokých škol v oblasti vědy. ČKR oceňuje spolupráci s ministryní Helenou Langšádlovou, se zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace, MŠMT a s Komisí pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů při aktualizaci Metodiky hodnocení výzkumných organizací.
 4. ČKR podporuje úsilí MŠMT a Ministerstva zdravotnictví posílit nelékařské zdravotnické programy relevantním finančním zajištěním umožňujícím navýšení počtu studujících.
 5. ČKR vzala na vědomí informaci zástupců Ministerstva spravedlnosti a soudů o nedostatku soudních znalců. ČKR zřizuje pracovní skupinu pro problematiku znalecké činnosti.
 6. ČKR v souvislosti s návrhem zákona o řízení a kontrole veřejných financí a souvisejícího návrhu změnového zákona opakovaně upozorňuje, že významnou část prostředků veřejné vysoké školy (VVŠ) získávají formou veřejné finanční podpory, která podléhá komplexní veřejnosprávní kontrole ze strany poskytovatelů, současně již samotní poskytovatelé podléhají finanční kontrole a procesům definovaným navrženým zákonem. Obecná úprava, která je předmětem návrhu zákona, je primárně vhodná pro organizace státní správy. Z těchto důvodů ČKR žádá předkladatele návrhu, Ministerstvo financí, aby VVŠ z návrhu zákona vyjmul.
 7. ČKR v souvislosti s úpravou Všeobecných podmínek k veřejným soutěžím Technologické agentury ČR uvedeným ve verzi 8 upozorňuje, že některé nově uváděné změny řešitelům z vysokých škol zvyšují administrativní zátěž a způsobí ztížení čerpání vybraných nákladových položek a v některých případech jejich čerpání dokonce omezí. Vysokým školám rovněž nejsou známy důvody těchto úprav. ČKR proto Technologickou agenturu ČR žádá, aby úpravy podmínek řešení projektů předem diskutovala s reprezentacemi vysokých škol.

Ve Zlíně dne 18. dubna 2024

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
předsedkyně

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)