Zpět na seznam článků

19.05.2015

Ocenění na XXI. valném shromáždění Učené společnosti České republiky

Nositelé medaile Učené společnosti České republiky

Učená společnost zřídila Medaili za zásluhy o rozvoj vědy ke svému 10. Jubileu (v roce 2004), aby ocenila zejména ty jedince, kteří se zasloužili o rozvoj vědy v ČR.

Medaile za zásluhy o rozvoj vědy

 • Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.
  Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., předseda správní rady a prezidia nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, patří mezi nejvýznamnější současné české právníky a je hlavním představitelem oboru ústavního práva u nás.
  Václav Pavlíček se narodil 8. srpna 1934 v Bukovnu u Mladé Boleslavi, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a po krátkém působení u okresního soudu se začal věnovat univerzitní výuce a výzkumu. Jeho činnost odborného asistenta (1963-1970), spojená s působením ve vědeckém týmu pro vývoj politického systému (1968), byla přerušena „normalizačním“ režimem, kdy měl zákaz publikační a pedagogické činnosti a kdy se mohl uplatnit pouze jako notář a podnikový právník. Teprve v roce 1990 se vrátil na Právnickou fakultu UK, jejímž byl dlouhodobým proděkanem a vedoucím katedry ústavního práva (roku 1990 byl jmenován docentem a 1992 profesorem). Současně vstoupil do veřejného života a využíval své odbornosti jako poradce místopředsedy vlády, člen odborné skupiny pro rehabilitaci, člen Legislativní rady vlády ČR, zástupce vlády v mezinárodních jednáních, člen komise pro přípravu Listiny základních práv a svobod, předseda komise pro přípravu zákona o svobodě víry a vyznání, o civilní službě a dalších významných zákonů. Mimořádné zásluhy o podporu vědy a vysokoškolské výuky, zejména nadaných studentů a mladých vědeckých pracovníků, si získal ve funkci předsedy správní rady a prezidia nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“. Seznam jeho čestných funkcí je velmi dlouhý a zasahuje od vědeckých institucí přes společenské organizace až po oblast výtvarného umění (místopředseda vědecké rady Národní galerie, člen výboru Umělecké besedy atd.).
  Vědecká a publikační činnost prof. Pavlíčka je věnována především ústavnímu právu a státovědě se zaměřením na problematiku lidskoprávní, národnostní, konfesijní a majetkoprávní; publikoval více než 200 článků a několik samostatných knih a vysokoškolských učebnic. Ze starších prací je třeba zmínit monografii Politické strany po Únoru. Příspěvek k problematice Národní fronty (1966), z novější pak rozsáhlé kolektivní monografie, které vznikly pod jeho vedením a s podstatným autorským příspěvkem – Ústavní právo a státověda: Obecná státověda (1998), Ústavní právo České republiky ve dvou svazcích (2001-2004). Výsledky velmi rozsáhlé publicistické činnosti k otázkám dekretální tvorby, česko-německým vztahům a dalším aktuálním problémům jsou shrnuty v trilogii O české státnosti: úvahy a polemiky (2002-2009). Rovněž nejnovější monografie Právní problematika restituce velkého pozemkového majetku šlechty a spory o českou státní ideu (2013) je významným příspěvkem k řešení aktuálních problémů státu a práva v České republice. Respekt k vědeckému a publicistickému dílu Václava Pavlíčka, jehož práce jsou citovány a oceňovány rovněž v zahraničí, vyjádřilo několik desítek právníků a historiků v jubilejním sborníku k jeho sedmdesátinám (2004).Prof. Pavlíček byl oceněn řadou medailí za zásluhy o rozvoj právní vědy a kultury v České republice – mj. Jubilejní medaile k 650. výročí Univerzity Karlovy, Zlatá medaile UK, Medaile Jiřího z Poděbrad, Medaile Jana Masaryka, Stříbrná medaile Antonína Randy, Čestná oborová medaile Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách atd.
 • Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
  Profesor MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. je absolventem matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze (1956) a Fakulty všeobecného lékařství UK V Praze (1972). Postgraduálního vzdělání se mu dostalo na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV v Praze (CSc., 1961, RNDr. 1962) a na Ústavu klinické chemie a biochemie LF v Bonnu (1965). Doktorát lékařských věd obhájil v IKEM Praha v roce 1979, habilitoval z oboru patologická fyziologie na 3. LF UK Praha (1991) a profesorem se stal tamtéž v roce 1992. V letech 1990 až 2000 byl ředitelem Endokrinologického ústavu v Praze. Profesor Stárka je od roku 1997 členem České učené společnosti, do té doby publikoval 621 prací, z toho 16 monografií. Přes 40% publikací vyšlo v zahraničí. Od té doby publikoval v impaktovaných časopisech dalších 48 prací. Výsledky jeho práce jsou v Science Citation Index citovány 2067krát (vč. autocitací) Prof. Stárka e členem redakčních rad 6 odborných časopisů.
  Výsledky práce prof. Stárky byly opakovaně oceněny vědeckými cenami, m.j. ministra zdravotnictví, České lékařské společnosti a Charvátovy nadace, stejně tak jako jmenováním do významných funkcí řízení vědy. Od r. 1900 působil ve Vědecké radě a Etické komisi Ministerstva zdravotnictví, ve Vědecké radě I. a III. lékařské fakulty UK, ve výboru Endokrinologické společnosti České lékařské společnosti JEP a v Nadaci pro endokrinologii.
  Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. patří k předním českým vědcům, vychoval řadu českých endokrinologů a jeho celoživotní práce v lékařském výzkumu je mezinárodně uznávána.

Nositelé cen Učené společnosti České republiky

Cena Učené společnosti České republiky se uděluje jako ocenění za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkumu osobnostem, které jsou občany České republiky, pracují v České republice a nejsou členy Učené společnosti. Ceny se udílejí v kategorii „mladší vědecký pracovník“ od roku 1996 a jsou významným domácím oceněním. Od roku 1998 přibylo ocenění v kategorii „středoškolský student“ a od roku 2009 se udělují i ceny pedagogickým pracovníkům, kteří podporují zájem o vědu a výzkum na středních školách, vytvářejí podmínky pro individuální činnost svých studentů a za vynikající působení studentů v soutěžích.

Kategorie mladší vědecký pracovník do 40 let

 • RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.
  Dr. Vít Jelínek (narozen v roce 1978) absolvoval s vynikajícím prospěchem magisterské studium informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK a následně pak doktorské studium tamtéž pod vedením doc. M. Klazara. Ve své vysoce hodnocené disertaci se zabýval kombinatorickými identitami. V létech 2009-2010 pobýval jako postdoktorand na Univerzitě v Rejkjaviku a v létech 2010-2011 pak pokračoval též jako postdoktorand na Univerzitě ve Vídni. Je zaměstnán jako odborný asistent na Katedře aplikované matematiky MFF UK a od jeho založení pak na Informatickém ústavu UK. Připravuje se k habilitaci.
  Ve svém výzkumu se Dr. Jelínek věnuje zejména algoritmům a jejich složitosti, enumerativní kombinatorice a diskretní geometrii. Je autorem či spoluautorem více než 30 odborných článků, které se setkaly s velmi dobrým citačním ohlasem. Mimořádný úspěch vzbudila jeho práce o enumeraci částečně uspořádaných množin.
 • Prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
  Profesor Petr Slavíček po bakalářském a magisterském studiu chemie na Univerzitě Karlově v letech 1994-1999 absolvoval doktorandské studium na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a na UK, které v r.2003 úspěšně ukončil. Poté v letech 2003-2005 pracoval jako postdoktorand na University of Illinois at Urbana-Chapaign v USA. Ponávratu do Prahy v r.2005 působí nepřetržitě na Vysoké škole chemicko-technologické, od.r.2014 jako profesor.
  Prof. Slavíček přes svůj relativně mladý věk již patří mezi vůdčí osobnosti fyzikální chemie u nás, ve svých 39 letech dokázal na VŠCHT zavést nový obor výpočetní fotochemie. Zároveň se mu podařilo vybudovat vlastní „vědeckou školu“, kterou již prošly desítky studentů, z nichž někteří se již vydávají na samostatnou vědeckou dráhu. Prof. Slavíček již publikoval kolem 90 článků v prestižních mezinárodních časopisech včetně Science, Nature Chemistry, Physical Review Letters či Journal of the American Chemical Society. Jeho práce mají značný ohlas a byly citovány více než 1000x. Prof. Slavíček je také neformálně uznáván v mezinárodním kontextu jako světový expert ve výpočetní fotochemii, o čemž svědčí i řada dlouhodobých spoluprací s předními vědci v Německu, USA i jinde.
  Prof. Slavíček je nejen skvělým vědcem, ale i vynikajícím pedagogem. Zvlášť je třeba zmínit jeho dlouholetou práci s nadanou středoškolskou mládeží v rámci chemické olympiády a přípravných letních soustředění na Běstvině. Prof. Slavíček se také věnuje popularizaci vědy jako člen redakční rady Vesmíru, jakož i na stránkách tisku a v televizi.

Cena Učené společnosti České republiky se uděluje jako ocenění za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkumu osobnostem, které jsou občany České republiky, pracují v České republice a nejsou členy Učené společnosti. Ceny se udílejí v kategorii „mladší vědecký pracovník“ od roku 1996 a jsou významným domácím oceněním. Od roku 1998 přibylo ocenění v kategorii „středoškolský student“ a od roku 2009 se udělují i ceny pedagogickým pracovníkům, kteří podporují zájem o vědu a výzkum na středních školách, vytvářejí podmínky pro individuální činnost svých studentů a za vynikající působení studentů v soutěžích.

Kategorie středoškolský student

 • Anna Beránková
  z Masarykovy střední školy chemické v Praze
  za studii „Voltametrické stanovení 4-nitrofelonu na měděné elektrodě a jeho optimalizace“
  Tato práce se zabývá vývojem citlivého diferenčně pulzně voltametrického stanovení nitrofenolu na měděné elektrodě a jeho optimalizací. Cílem práce bylo sestrojení levné a konstrukčně jednoduché elektrody z materiálu, který není v elektroanalytické chemii příliš často využíván, a jejího použití při analýze v jednoduchých matricích. Při vývoji metody bylo hledáno optimální pH prostředí, v tomto prostředí byla měřena opakovatelnost stanovení a proměřovány kalibrační závislosti s nejnižšími dosaženými koncentracemi v řádu 10-6 mol.
  Veškerá měření byla prováděna na přístrojích Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK v Praze.
 • Michaela Kajšová
  z Gymnázia ve Zlíně
  za studii: „Analýzy vlivu cholesterolu na vlastnosti biomembrán pomocí molekulového modelování“
  Autorka v práci rozebírá vliv cholesterolu na vlastnosti modelových membrán tvořené nasycenými a nenasycenými fosfatidylcholiny a ceramidy studované pomocí metod molekulového modelování. V úvodu srozumitelně uvádí práci přiměřeně literární rešerší, kde čtenáře uvádí jak do biologického pozadí a fyzikálně chemického chování membrán, tak i do základů simulací pomocí molekulární dynamiky. V metodické části pak pečlivě a názorně ukazuje základy jednotlivých analýz, které jsou ve výsledkové části použity. Zajímavé je také zaznamenání přeskoku cholesterolu mezi jednotlivými vrstvami membrány, což je děj, který je relativně pomalý a simulacemi tedy doposud málo prozkoumaný.
 • Lucie Kopecká
  z Gymnázia A.Jiráska v Litomyšli
  za studii: „ Malá kronika salesiánské rodiny“
  Práce shrnuje vývoj salesiánského díla v Čechách a poskytuje tak ucelený pohled na život salesiánského řádu a vznikajícího díla salesiánské kongregace. Snaží se přiblížit činnost salesiánů ostatním lidem, především mladým. Zmiňuje se o příchodu řádu z Itálie do Čech a pokračuje přes první roky života u nás, další rozvoj díla zasazený do historického kontextu souvislostí např. druhé světové války nebo období minulého režimu. Podrobněji se práce zabývá obdobím totality v českém prostředí a činností tzv. chaloupek, což byly salesiánské prázdninové tábory právě v době totality. Na konci je popsána situace salesiánské kongregace v dnešní době a také její význam. Závěr je věnován životopisům významných českých salesiánů. Práce je obohacena o výpovědi salesiánských pamětníků.
 • Vít Mužík
  ze Základní školy a gymnázia ve Vítkově
  za studii: „Ostravsko aneb dopad těžby uhlí na oblast a energetiku kraje“
  Práce seznamuje s problematikou těžby uhlí i dopadů, které s sebou těžba nese. Přičemž se zabývá hlavně jedním dopadem těžby a to tepelnými elektrárnami.
 • Jiří Pavlacký
  z Gymnázia v Brně –Řečkovicích
  za studii: „ Pozorování živých lidských embryonálních kmenových buněk v planárním a 3D prostředí“
  Předmětem této práce je mikroskopické pozorování živých lidských embryonálních kmenových buněk (hESC) s fluorescenčně značeným histonem H2A za účelem charakterizace jejich rozdílných vlastností ve 2D a 3D prostředí Matrigelu. Nediferenciované buňky ve 3D tvoří sféroidy a rotují, zatímco ve 2D lze pozorovat kolonie s abnormálními mitózami, při kterých může docházet k defektnímu rozdělení karyotypu do dceřiných buněk.v průběhu dvoudenní diferenciace toto chování zůstávalo nezměněno. Metodou imunoflouorescenčního značení kadherinů a Oct-3/4 však bylo pozorováno, že se kadherin podílí na formování buněčných kolonií ve 2D i 3D a během řízené diferenciace dochází k rozvolnění struktury sféroidu a exprese Oct-3/4 byla obdobná nezávisle na dimenzionalitě. Práce tak poskytuje důležité informace o rozdílu kvality kultivace ve 2D a ve 3D prostředí.
 • Marek Sláma
  ze Střední průmyslové školy chemické v Brně
  za studii“ „Populační struktura, kondice a reprodukční charakteristika hlavačky mramorované“
  Práce se zabývá souhrnem dosud známých informací o hlavačce mramorované (proterorhinusmarmoratus), kondicí a strukturou její populacea reprodukčními charakteristikami. První část práce je teoretického ražení, popisuje ekologii hlavaček a její reprodukční charakteristiky. Dále popisuje metodiku praktické části práce, která se zaměřuje na analýzu vaječníků populace hlavaček z řeky Dyje v průběhu třecí sezony. Účelem práce bylo zjištění charakteristik (poměr pohlaví, velikostní složení) populace hlavačky mramorované na vybraném úseku Dyje, dál pak kondici rab a reprodukční charakteristiky (plodnost, gonadosomatický index, stavba vaječníků).
 • Jiří Štábl a Tereza Zezulová
  z Purkyňova gymnázia
  za společnou studii: „Screening vybraných obsahových látek v rostlinných vzorcích kosatců“
  Cílem práce bylo shromáždění informací o obsahových látkách v rostlinných vzorcích kosatců a určení přítomnosti těchto látek v konkrétním druhu. Předmětem této práce bylo pomocí kapkových testů stanovit na devatenácti vzorcích získaných z osmi druhů kosatců odebraných ze všech částí rostliny (kořen, list, květ) přítomnost vybraných obsahových látek. Zkoumanými látkami byly fenoly, flavonoidy, chinony, taniny, terpenoidy, saponiny, srdeční glykosidy. Naměřené hodnoty ukazují širokou škálu přítomných chemických látek ve všech částech rostliny, přičemž nejlepší výsledky vykazoval vzorek Iris versicolor list a nejhorší Iris sibirica Supernatural. Výsledky naší práce je možno aplikovat v oblasti farmacie, potravinářství a biotechnologie. Kosatce obsahují látky, díky nimž jsou pro tato obory významným přínosem. Vlastnosti těchto látek jsou zužitkovatelné především v lékařství a potravinářství díky jejich příznivým účinkům pro lidský organizmus.
 • Martin Vondrák
  ze Slovanského gymnázia v Olomouci
  za studii: „Statistická analýza nezávislosti ve čtyřpolních tabulkách dat“
  Analýza vztahu mezi dvěma statistickými znaky patří mezi základní úkoly při statistickém zpracování dat. V případě diskrétních statistických znaků, které mohou nabývat pouze konečně mnoho hodnot (realizací), lze tento problém vyjádřit ve formě pravděpodobnostní tabulky, respektive tzv. kontingenční tabulky, která obsahuje četnosti realizací jednotlivých kombinací hodnot statistických znaků. K analýze nezávislosti mezi statistickými znaky lze v rámci teorie kontingenční tabulek přistupovat několika možnými způsoby. Pearsonovým chí-kvadrát testem, testem založeným na poměru šancí a Fisherovým faktoriálovým testem. Cílem této práce bylo prozkoumat vlastnosti těchto testů ve čtyřpolních tabulkách pomocí rozsáhlé simulační studie, provedené ve statistickém softwaru R, a porovnat je s vlastnostmi uváděnými v dostupné statistické literatuře.
 • Luboš Vozdecký
  z Gymnázia ve Vyškově
  za studii: „RollingFriction“
  Ve své práci studoval teoreticky i experimentálně problémy valivého tření. Zaměřil se na válec pohybující se po horizontální či nakloněné rovině. Zvláštní pozornost byla věnována případům valení tvrdého válce na měkké podložce a naopak měkkého válce po tvrdém podkladě. Autor navrhl alternativní model valivého tření, který souhlasí s experimentálními daty. Model bere v úvahu asymetrii deformací potvrzenou experimentálně, odlišnou od často používaného modelu „výdutě“ podkladu před válcem ve valivém pohybu.
 • Jan Zelený
  z Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové
  za studii: „Příprava kationického tenzidu využitelného k pokrytí zlatých nanotyčinek“
  Cílem této práce byla příprava 16-merkapto-3,6,9,12-tetraoxahexadec-1, 16-diyl-1pyridinium-p-toluensulfonátu, což je látka, využitelná k povrchové úpravě zlatých nanotyčinek. Syntéza byla prováděna v laboratořích Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradce Králové pod odborným dohledem doc. PharmDr. Kamila Musílka, Ph.D., RNDr. Aleny Uhríkové, Ph.D. a PharmDr. Michala Novotného, Ph.D. Molekula surfaktantu i postup její přípravy byly navrženy na základě literární rešerše. Chemická příprava proběhla úspěšně v 9 krocích a průběžné i výsledný produkt byly potvrzeny pomocí TLC a NMR analýzy. Vlastnosti a využitelnost připraveného surfaktantu pro navržené účely bude předmětem dalšího zkoumání.
 • kolektiv studentů Roman Jordán, Tereza Hůrská, Tomáš Lejsek, Aneta Doušková, Ivan Matejic, Ariana Ademoska, Ondřej Rolník a Michal Šmucr
  z Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích
  za společnou studii: „Nebyli jen Švejkové aneb Velká válka pohledem osobních deníků a válečné korespondence“
  Práce se z větší části opírá o soukromé deníky a dopisy, které ještě nebyly zveřejněné a pochází z nálezů a soukromých sbírek – jde tak o originální projekt, který se již podle názvu zaměřuje na české vojáky rakousko-uherské armády, o kterých z odborného hlediska existuje v našich publikacích jen minimum informací. Proto tento obsáhlý sborník je po stránce originality, historického zaujetí, tematického zaměření jednotlivých kapitol a původnosti velmi zajímavý. Práce se zaměřuje na obyčejné vojáky, kteří hrůzy války poznali na vlastní kůži a jejich deníky a dopisy se staly hlavními prameny této studie. Prostřednictvím těchto zápisků se můžeme vcítit do myslí mužů bojujících na všech evropských frontách, lidí, kteří bez pochyby jsou hrdiny, dnes už ale bohužel mnohdy zapomenutými.

Učená společnost České republiky a Nadační fond Neuron udělují cenu pro pedagogy:

Cena pro pedagogy

 • RNDr. Ing. Rostislav Halaš
  RNDr. Ing. Rostislav Halaš se po celý svůj profesní život věnuje výuce matematiky, informatiky a fyziky a od r.1994 působí na prostějovských gymnáziích, v současné době jako ředitel Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova. Organizuje konzultace, přednášky, exkurze a studijní pobyty pro studenty gymnázia včetně výjezdů do ciziny (CERN), organizoval řadu významných akcí pro studenty, např. též ve spolupráci s Britskou radou a v rámci mezinárodních projektů Venus Transit, Mezinárodního roku astronomie a Mezinárodního heliofyzikálního roku. Řada jeho studentů dosáhla úspěchů v národních i mezinárodních soutěžích v oborech matematiky a fyziky a on sám se průběžně vzdělává, takže přináší do výuky nejnovější poznatky z fyziky i matematiky.
 • Ing. Zita Valentová
  Ing. Zita Valentová z Masarykovy střední školy chemické v Praze zde více než dvacet let vyučuje odborné předměty a jistou dobu působí také jako vedoucí laboratoře chemické techniky. Svému oboru se věnuje i v rámci mimoškolní činnosti. Vysoce lze hodnotit zejména její spolupráci s řadou ústavů AV, s Přírodovědeckou fakultou UK a s Vysokou školou chemicko-technologickou, na jejichž pracovištích mají studenti vyšších ročníků možnost provádět pokročilejší experimenty. O kvalitě její pedagogické práce a příkladné motivaci svědčí úspěchy jejích studentů v národních a mezinárodních soutěžích typu SOČ či AMAVET.
  Skvělou vizitkou školy a zapálené chemikářky Zity Valentové je i fakt, že množství absolventů pokračuje ve vysokoškolském studiu a někteří už pracují jako doktorandi na špičkových vědeckých pracovištích.

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)