Zpět na seznam článků

15.05.2023

Medaile a ceny Učené společnosti České republiky 2023

Učená společnost České republiky na svém XXIX. valném shromáždění 15. května 2023 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, pedagogům a talentovaným vysokoškolským a středoškolským studentům.

Medaili získali lékařský genetik Radim Brdička, biochemik Jiří Damborský, biofyzik Zdeněk Lánský, ukrajinský filosof Konstantin Sigov, kardiolog Vladimír Staněk, popularizátorka chemie Květoslava Stejskalová, virolog Vladimír Vonka, germanista Peter Demetz, autoři mRNA vakcíny Comirnaty proti viru SARS-CoV-2 Uğur Sahin a Özlem Türeci a americký historik Timothy D. Snyder.

Cenu v kategorii Vědecký pracovník obdržel lékař Jiří Zeman, v kategorii Mladší vědecký pracovník fyzička Lucie Augustovičová a chemik Tomáš Slanina.

Společnou cenu Učené společnosti a Nadace Experinetia Via Chimica pro vysokoškolské studenty za originální práci v oboru chemie získal Ondřej Daněk, cenu Učené společnosti pro vysokoškolské studenty obdržela Adéla Tichá.

Cenu pro pedagogy získali Dag Hrubý a Pavel Martinovský. Učená společnost dále ocenila jedenáct středoškolských studentů a jejich vysoce kvalitní odborné práce.

Medaile Učené společnosti České republiky

Numisma honoris Societatis scientiarum Bohemicae

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

Ústav hematologie a krevní transfuze

Profesor Radim Brdička je jedním ze zakladatelů a průkopníků metod DNA diagnostiky, které věnoval většinu svého mimořádně plodného profesního života. Téměř třicet let působil v Ústavu lékařské biologie a genetiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, odkud poté přestoupil do Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde založil oddělení molekulární genetiky a věnoval se vývoji metod detekce reziduálních chorob po protinádorové léčbě, problematice populačního studia či aplikaci molekulárních metod ve forenzní medicíně, a kde přes 20 let působil jako vedoucí genetické laboratoře.

Foto IPVZ

prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Profesor Jiří Damborský je unikátní osobností na poli biochemie, a to jak v českém, tak i v celosvětovém měřítku. Své vědecké aktivity zaměřuje na studium v oblasti proteinového inženýrství a vývoj softwarových nástrojů pro identifikaci a inženýrství prakticky využitelných proteinů. V osobnosti profesora Jiřího Damborského se mísí dvě klíčové vlastnosti těch nejlepších vědeckých pracovníků – jak skvělé výzkumné kvality, tak i mimořádné schopnosti v jejich uvádění do praxe. Profesor Jiří Damborský je spoluautorem několika celosvětově používaných programů pro proteinové inženýrství a mimo jiné vybudoval a vede uznávané pracoviště Loschmidtových laboratoří.

Foto Masarykova univerzita

RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D.

Biotechnologický ústav Akademie věd ČR, BIOCEV

Doktor Zdeněk Lánský je jednou z nejnadanějších tváří nové generace českých fyzikálních chemiků a biochemiků. Ve svém výzkumu se zaměřuje na problematiku mitochondriálního transportu. Od roku 2016 působí jako vedoucí výzkumné skupiny na Biotechnologickém ústavu Akademie věd ČR. Za své výzkumné projekty obdržel Cenu předsedy Grantové agentury ČR pro rok 2021 a v roce 2022 obdržel nejprestižnější grant Evropské výzkumné rady „ERC Synergy Grant“, v rámci kterého se věnuje výzkumu proteinu tubulinu s cílem objasnit mechanismy vzniku a fungování mnoha závažných chorob.

Foto Biotechnologický ústav AV ČR

prof. Konstantin Sigov

National University of Kyiv-Mohyla Academy

Profesor Konstantin Sigov je jednou z předních osobností současné filosofie s výrazným profesním přesahem do dalších společenských věd. Kromě dlouhodobé pedagogické činnosti se na své kyjevské alma mater zasloužil o založení společného ukrajinsko-francouzského pracoviště, zaměřeného na mezioborové zkoumání společenských problematik, které již přes 30 let vede. Dále také roku 1992 založil nakladatelství Duch i litera, zaměřené na produkci v oblasti společenských a humanitních věd. V současnosti je jméno profesora Sigova spojeno taktéž s odporem vůči ruské agresi; dlouhodobě patří mezi přední kritiky putinovského režimu.

Letos vyšel český překlad jeho knihy Poselství z Kyjeva (Bourdon, Praha 2023).

Foto Ethos

prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., FESC

Klinika kardiologie IKEM

Profesor Vladimír Staněk je nespornou českou i mezinárodní osobností v oboru kardiologie. Zasadil se mimo jiné o zásadní objevy ve výzkumu ischemické choroby srdeční. Od roku 1965 působil jako vědecký pracovník v Ústavu pro choroby oběhu krevního v Praze-Krči, jenž se roku 1970 stal součástí IKEM. Mezi lety 1989–2001 vedl Kliniku kardiologie IKEM, v letech 1991–1995 zároveň působil jako předseda České kardiologické společnosti a od roku 1992 až do roku 2008 byl také šéfredaktorem mezinárodního časopisu Cor et Vasa.

Foto IPVZ

Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Inženýrka Květoslava Stejskalová je jednou z nejvýraznějších popularizátorek chemie v České republice. Výčet jejích popularizačních aktivit zahrnuje více než 15 let systematické pedagogické činnosti na středních a základních školách, přípravu projektů obohacujících výuku chemie, vedení středoškolských stáží pro mimořádně nadané středoškoláky, organizační vedení popularizačního týmu PEXED, pořádání letní školy NANO202X či vedení vzdělávacích kurzů a workshopů pro vyučující chemie. Díky tomuto mimořádnému rozsahu aktivit se Květoslava Stejskalová výrazně zasadila o popularizaci a rozvoj chemie v České republice.

Foto Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

Ústav hematologie a krevní transfuze

Profesor Vladimír Vonka je předním českým odborníkem v oblasti virologie. Ve své profesní kariéře se věnoval studiu poliovirů a diagnostice dětské obrny, výzkumu vakcín proti herpetickým virům či studiu a vývoji chřipkových vakcín či vývoji profylaktických protinádorových vakcín. Pro své zásluhy ve výzkumu virologie získal profesor Vladimír Vonka členství v American Academy of Microbiology či Academia Scientiarum et Artium Europea, patřící mezi nejprestižnější organizace ve svém oboru.

Foto Stanislav Vaněk, Vesmír

prof. Peter Demetz, Dr.

Yale University

Profesor Peter Demetz je předním světovým literárním teoretikem, germanistou a překladatelem českého původu, který po roce 1948 emigroval nejdříve do Německa a později do USA. Svým celoživotním dílem se zasadil o rozšíření pražské literární kultury do povědomí západního světa.

Foto Zandegan55, CC BY-SA 4.0

prof. Uğur Sahin a prof. Özlem Türeci

BioNTech SE

Profesor Ugur Sahin a profesorka Özlem Türeci jsou přední světoví odborníci na poli výzkumu genových mRNA vakcín, kteří se klíčovým způsobem podíleli na vývoji vakcíny Comirnaty proti viru SARS-CoV-2 či na vývoji vakcín proti novým typům malárie.

Foto BioNTech

prof. Timothy D. Snyder

Institute for Human Sciences, Vídeň a Yale University

Profesor Timothy D. Snyder je významným historikem světového měřítka, zaměřujícím se na moderní dějiny střední a východní Evropy. Po ruské invazi na Ukrajinu se stal jedním z významných hlasů vysvětlujících význam ukrajinského boje proti ruskému agresorovi.

Foto Frauemacht, CC BY-SA 4.0

Cena Učené společnosti ČR v kategorii „vědecký pracovník“

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., FCMA 

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF a VFN

za celoživotní vědecký přínos v oblasti mitochondriálního lékařství

Profesor Jiří Zeman se celý profesní život věnoval výzkumu vzácných onemocnění. Zaměřil se zejména na mitochondriální lékařství, kde jej můžeme bez nadsázky označit za zakladatele tohoto oboru v České republice. Vydal přes 220 odborných prací a za své celoživotní zásluhy obdržel mimo jiné i tři Ceny ministerstva zdravotnictví či Zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy.

Foto iForum

Cena Učené společnosti ČR v kategorii „mladší vědecký pracovník“

doc. Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

za objev nových experimentálních postupů na poli fyziky nízkých teplot

Docentka Lucie Augustovičová je velmi nadějnou českou vědkyní, zaměřující se na obor fyziky nízkých teplot. I přes své mládí již dokázala získat několik prestižních mezinárodních ocenění. V nedávné době docentka Lucie Augustovičová také objevila a vysvětlila nový způsob chlazení molekul v elektrickém poli, který může být potenciálně použit k pozorování kvantově-mechanických jevů či k vývoji nové techniky molekulární spektroskopie.

Foto MFF UK

Dr. Tomáš Slanina

Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR

za mimořádné vědecké úspěchy v oblasti fotochemie

Doktor Tomáš Slanina je mimořádně nadaným mladým vědcem na poli fotochemie. V roce 2016 získal prestižní European Photochemistry Association Prize za nejlepší doktorskou práci. Z dalších úspěchů jmenujme Cenu Alfreda Badera za organickou chemii pro rok 2019 či získání prestižního ERC Starting Grantu v roce 2022. V současnosti je vedoucím juniorské výzkumné skupiny v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

Snímek ÚOCHB AV ČR

Cena Učené společnosti ČR pro pedagogy pro rok 2023

RNDr. Dag Hrubý

Doktor Dag Hrubý spojil svou profesní dráhu pedagoga s Gymnáziem Jevíčko, kde působil celkem 40 let, z toho 20 let na pozici ředitele školy. V oboru matematiky, kterému se profesně věnoval, je Dag Hrubý uznávanou osobností a autorem mnoha učebních textů, publikací a článků. Za svůj život působil v mnoha organizacích včetně Jednoty českých matematiků a fyziků, Asociaci ředitelů gymnázií, výboru Společnosti učitelů matematiky či Ústřední komisi Matematické olympiády ČR.

Mgr. Pavel Martinovský

Základní škola Vratislavova, Praha 2

Magistr Pavel Martinovský je přední českou osobností na poli didaktiky dějepisu. Kromě samotné pedagogické činnosti působí od roku 2010 jako ředitel Asociace učitelů dějepisu, zároveň s tím se podílel na mnoha dalších projektech. Za pozornost stojí například jeho dlouholetá práce jakožto člena poradního sboru pro výuku dějepisu a revizi rámcového vzdělávacího programu, spoluautorství na mnoha didaktických a metodických příručkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro výuku dějepisu či jeho práce jakožto recenzenta MŠMT pro dějepisné pomůcky.

Cena Učené společnosti ČR pro vysokoškolské studenty

Adéla Tichá

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy

za práci Feng Zikai jako hudební pedagog

Adéla Tichá se ve své práci zaměřila na popsání a analýzu pedagogických metod využívaných Feng Zikaiem, jednou z nejvýznamnějších postav čínské kultury 20. století, při jeho edukační činnosti v oblasti hudby. Autorka se kromě samotné analýzy jeho pedagogických metod zaměřuje také jeho inspiraci v západní hudbě, kterou Feng Zikai začal v období Májového hnutí jako první implementovat do čínské kultury a byl tak přední osobností, díky které se do té doby velmi izolovaná čínská kultura otevřela zahraničním kulturním vlivům.

Via Chimica – společná cena Učené společnosti České republiky a Nadace Experientia 

Bc. Ondřej Daněk

Fakulta chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

za práci Synthesis of quinolone-based DC-SIGN inhibitors

Ondřej Daněk přesvědčil komisi o kvalitě své samostatné vědecké práce na moderním a společensky důležitém tématu. „Ve své bakalářské práci využil nových metod medicinální chemie k syntéze série malých molekul na bázi chinolonu, jejichž propojením vznikají nové inhibitory DC-SIGN receptoru, což potenciálně vede k novým léčivům (např. proti viru HIV). Zaujal ale také širokým spektrem svých dalších souvisejících činností, ať už se jedná o zahraniční pobyt, stáž ve firmě nebo popularizaci vědy. Komise zvláště ocenila jeho nasazení při popularizaci chemie a biologie mezi středoškolskými studenty: při organizaci olympiád, týmových soutěží a letních škol nebo práci vedoucího na chemicky zaměřených letních táborech,“ vysvětlila prof. Jana Klánová, předsedkyně společné hodnotící komise Učené společnosti ČR a Nadace Experientia.

V čem spočívala Ondřejova vítězná práce? „Na povrchu buněk lidského imunitního systému se vyskytují tzv. DC-SIGN receptory. Ty hrají zásadní roli při rozpoznávání patogenů a imunitní odpovědi proti nim. Dendritické buňky se pomocí těchto receptorů vážou na cukerné řetězce na povrchu patogenů. Navázaný patogen předávají T-lymfocytům, které proti patogenům dokážou vytvořit protilátky. Virus HIV však této interakce zneužívá: poté, co jej dendritická buňka předá T-lymfocytu, ho infikuje,“ vysvětluje Ondřej Daněk výzkumný problém.

Jak v tom viru zabránit? „Vědci se nejprve snažili o přímé zablokování vazebného místa, tyto snahy však byly málo úspěšné. Klíčové bylo zjištění z roku 2017, že se na receptoru nachází několik sekundárních vazebných míst, která mohou s potenciálními léčivy lépe interagovat. Právě na ty jsme zaměřili pozornost. Ve skupině Petry Ménové syntetizujeme malé molekuly, u kterých je jednodušší rozpoznat, jaké části jsou pro interakci s receptorem důležité a jaké nikoli. Nejúčinnější z nich potom propojujeme do inhibitorů, které se už k receptoru vážou mnohonásobně silněji. Naším cílem je připravit látky, které svým navázáním dokážou donutit receptor změnit tvar takovým způsobem, že se do primárního vazebného místa už přirozené ligandy (a tedy patogeny) nedokážou navázat,” dodává Ondřej Daněk.

Foto Nadace Experientia

Cena Učené společnosti ČR pro středoškolské studenty

Alžběta Bařinová

Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola Hodonín

za studii: Současná podoba podlužáckého kroje

Martin Břečka

Gymnázium a střední odborná škola pedagogická Liberec

za studii: Kvantitativní výzkum ptačích populací v oblasti grabštejnského polesí

Adéla Bubeníková

Gymnázium Opatov

za studii: Léčba cerebrálních kavernózních malformací

Šimon Černý

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

za studii: Elektrické a optické vlastnosti modifikací karbidu molybdenu a jejich izomerů

Jakub Hadač

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny

za studii: Pozorování a zpracování planetkových zákrytů pomocí CMOS kamer

Adriena Jedličková

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše

za studii: Inhalace nanočástic olova způsobuje degenerativní změny v mozkové tkáni

Radim Kuc

Gymnázium a střední odborná škola pedagogická Liberec

za studii: Odstoupení Sudet na území Liberce v říjnu 1938

Theodor Kutý

Česko-anglické gymnázium, České Budějovice

za studii: Exprese, purifikace a bioinformatická analýza enzymu serinové proteázy S01.A55 z larev bzučivky zelené

Benedikt Mrázek

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice

za studii: Lidská svoboda a determinismus u Tomáše Akvinského

Alan Popiolek

Albrechtova střední škola, Český Těšín

za studii: Lexikon zvířat ZOO Ostrava

Jan Adau Zahálka

Gymnázium Chomutov

za studii: Příspěvek k popisu všech tříprvkových relačních struktur až na pp-konstruovatelnost

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)