Zpět na seznam článků

03.11.2023

Dopis izraelských rektorů a vyjádření světové akademické obce na podporu Izraele

Učená společnost obdržela dopis izraelských rektorů, v němž vyzývají evropskou a americkou akademickou obec, aby se postavila proti relativizaci teroristických činů hnutí Hamás a aby rozlišovala mezi konstruktivní debatou o složitém problému na jedné straně a destruktivní propagandou na straně druhé.

Zároveň upozorňujeme na otevřený dopis akademických pracovníků celého světa, kteří činy Hamásu odsuzují, staví se na podporu Izraele a jeho práva na obranu a vyjadřují zármutek nad všemi nevinnými oběťmi tohoto konfliktu bez ohledu na národnost. Dopis lze podepsat zde.

Z dopisu izraelských rektorů vybíráme (plný text anglického originálu níže):

My, vedoucí představitelé izraelských univerzit a výzkumných institucí, vyjádřujeme hluboké znepokojení nad diskurzem, který se ozývá z akademické obce po ničivém útoku Hamásu na Izrael 7. října, a nad neadekvátní reakcí, kterou v mnoha případech akademické vedení projevilo. […]

Bohužel jsme zaznamenali znepokojivý trend, kdy je Izrael, navzdory svému právu na sebeobranu, nesprávně označován za utlačitele. Jedná se o falešné kladení rovnítka mezi činy vražedné teroristické organizace a právem suverénního státu na obranu svých občanů, které bohužel vede ke ztrátám na životech nevinných Palestinců. Jakýkoli pokus o ospravedlnění nebo relativizaci brutálních a obludných akcí Hamásu je intelektuálně a morálně neospravedlnitelný. […]

Neexistuje zde žádná morální ekvivalence. Řekněme si to jasně: Hamás nesdílí žádné hodnoty s žádnou západní akademickou institucí. Hamás je organizace, která opakovaně za svůj cíl vyhlásila zničení Izraele a jeho obyvatele.

Její ideologie je v rozporu s hodnotami lidského života a liberálními hodnotami, které jsou nám drahé. Hamás směřuje mezinárodní pomoc spíše do zbrojení než do blahobytu svých občanů. Zatímco Izrael používá své zbraně k ochraně svých občanů, Hamás používá své občany jako štíty pro své zbraně - které ukrývá v nemocnicích, školách a mešitách. Je nezbytné rozlišovat mezi teroristickými cíli Hamásu a legitimními aspiracemi palestinského lidu na státnost. Spojování těchto dvou témat slouží pouze k podněcování nenávisti a nevědomosti. […]

Svoboda projevu je základem akademické svobody, ale neměla by být zneužívána k legitimizaci nenávistných projevů nebo k ospravedlňování násilí. 

Naléhavě vás žádáme, abyste vymezili hranice mezi konstruktivním diskurzem a destruktivní propagandou a podporovali myšlení založené na důkazech a nuancích, které se staví proti zjednodušujícím narativům. […]

To, čeho byl svět svědkem 7. října, nebyly metody, které by pomohly znevýhodněným lidem vybudovat si lepší budoucnost. Události tohoto strašného dne bychom měli brát jako varovný signál pro všechny o nebezpečí nihilistických organizací, jako jsou Hamás a ISIS, které představují pravý opak svobody a volnosti.  […]

plný text dopisu izraelských rektorů

November 1, 2023 

Dear Colleagues, 

We, the leaders of Israeli universities and research institutions, write to express deep concern over the discourse emanating from academia following the devastating Hamas attack on Israel on October 7 and the inadequate response, in many cases, by academic leadership. 

On that darkest of days, in a tragedy unprecedented in Israel's 75-year history, the Hamas terrorists infiltrated into the country and murdered more than 1,400 people, including infants, children, students, and senior citizens —Jewish, Muslim, and Christian alike. The attack also included the abduction of 240 civilians of all ages into Gaza; additional missing persons have not yet been identified and accounted for. In the aftermath of these horrific events, we find it disturbing that certain narratives from academic institutions misrepresent the situation, or, in the worst cases, actively target Israelis and Jews. 

We find ourselves facing a war on two fronts: one against the atrocities of Hamas, and another in the global arena of public opinion. Regrettably, we have noticed an alarming trend in which Israel, despite its right to self-defense, is mischaracterized as an oppressor. This is a false equivalence between the actions of a murderous terrorist organization and a sovereign state's right to defend its citizens, which unfortunately results in the loss of innocent Palestinian lives. Any attempt to justify or equivocate Hamas’s brutal and grotesque actions is intellectually and morally indefensible. 

It’s unsettling to note that many college campuses have become breeding grounds for anti-Israel and anti-Semitic sentiments, largely fueled by a naïve and biased understanding of the conflict. It is ironic that the very halls of enlightenment in America and Europe, ostensibly the bastions of intellectual and progressive thought that are your campuses, have adopted Hamas as the cause célèbre while Israel is demonized. Universities, as hubs of enlightenment and rational discourse, must take responsibility for the views they perpetuate. 

There is no moral equivalency here. Let’s be clear: Hamas shares no values with any Western academic institution. Hamas is an organization that has repeatedly pledged to annihilate Israel and its people. 

Its ideology is antithetical to the values of human life and the liberal values we hold dear. Hamas funnels international aid into armament rather than to the welfare of its citizens. While Israel uses its weapons to shield its citizens, Hamas uses its citizens as shields for its weapons—which it hides in hospitals, schools, and mosques. It is crucial to distinguish between Hamas’ terrorist objectives and the legitimate aspirations of the Palestinian people for statehood. The conflation of the two only serves to fuel hatred and ignorance.  

Academic institutions stand as lighthouses in the intellectual landscape, and we ask you to illuminate them. Your roles as leaders of these institutions confer upon you an extraordinary responsibility: to guide the moral and ethical development of your students, to imbue them with the ability to think critically and to discern the nuances that separate right from wrong. Freedom of speech is a cornerstone of academic freedom, but it should not be manipulated to legitimize hate speech or to justify violence. 

We urge you to delineate the boundaries between constructive discourse and destructive propaganda, and promote evidence-based, nuanced thinking that challenges simplistic narratives. Expose the falsity of justifications for acts of terror; expose and condemn disingenuous statements; and reject hypocritical voices that justify murder, rape, and destruction in the name of “resistance”. 

Moreover, we expect that Israeli and Jewish students and faculty on university and college campuses will be accorded the same respect and protections as any other minority. The principles of inclusivity and campus safety must unequivocally extend to include Israeli and Jewish members of your academic communities. Just as it would be unthinkable for an academic institution to extend free speech protections to groups targeting other protected classes, so too should demonstrations that call for our destruction and glorify violence against Jews be explicitly prohibited and condemned.  

What the world witnessed on October 7 were not methods to help disadvantaged peoples build better futures for themselves. The events of this terrible day should be taken as a wake-up call to all of the dangers of nihilistic organizations like Hamas and ISIS that represent the very opposite of freedom and liberty.  

As leaders of Israeli universities, we have been heartened by clear statements of solidary and support for Israel, which are, at their heart, statements in solidary with humanity, enlightenment, and progress. At the same time, we are calling for a sea change in clarity and truth in academia on the matter of Israel’s war against Hamas, so that light will triumph over dark, now and always. 

Signed,  

 • Prof. Arie Zaban, President of Bar-Ilan University. Chairperson of Association of University Heads – VERA 
 • Prof. Daniel A. Chamovitz, President of Ben-Gurion University of the Negev 
 • Prof. Alon Chen, President of Weizmann Institute of Science 
 • Prof. Asher Cohen, President of the Hebrew University of Jerusalem 
 • Prof. Leo Corry, President of the Open University of Israel 
 • Prof. Ehud Grossman, President of Ariel University 
 • Prof. Ariel Porat, President of Tel-Aviv University 
 • Prof. Ron Robin, President of University of Haifa 
 • Prof. Uri Sivan, President of the Technion-Israel Institute of Technology

Dopis izraelských rektorů

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)