Back to the list of articles

08.10.2011

Vorel Petr

Prof. PhDr., CS.
Vice-Rector of the University of  Pardubice; Chairman of the Czech National Committee of Historians

Born: October 12, 1963, Pardubice

 • Late medieval and early modern history; history of monetary circulation
 • Member of Learned Society since 2011

Studies and Pedagogical Activities

 • 1981-86, Faculty of Arts, Charles University, Prague (history and Russian language)
 • 1988 PhDr., Faculty of Arts, Charles University, Prague
 • 1994 CSc., Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
 • 1999 associate professor (early modern history), Faculty of Arts, Charles University, Prague
 • 2004 professor of Czechoslovak history, Palacký University, Olomouc

Employment and academic positions

 • 1986-2000 historian and numimatist, East-Bohemian Museum Pardubice
 • 2000-2006 head of Department of History, Faculty of Arts and Philosophy, University of Pardubice
 • 2006-2007 vice-dean for scientific research, Faculty of Arts and Philosophy, University of Pardubice
 • 2007-2015 dean, Faculty of Arts and Philosophy, University of Pardubice
 • 2015-  vice-rector for development, University of Pardubice  

Editorial Activities

 • Editor-in-chief: Východočeský sborník historický (since 1991); Theatrum Historiae (since 2007); Historia Slavorum Occidentis (since 2012)
 • Member of editorial/advisory boards of several periodicals in the Czech Republic and abroad (Czech Republic  – Český časopis historický; Folia Historica Bohemica; Poland – Nowa Polytika Wschodnia, Studia Orientalne; USA – Comenius - Journal of Euro-American Civilization)

Membership in selected associations

 • 2005-2011 president of the Association of Historians of the Czech Republic
 • 2011- chair of the Czech National Committee of Historians
 • member of several scientific councils and societies (e.g. Collegium Carolinum, Munich, Germany; Learned Society of Czech Republic, Prague; The Comenius Academic Club, New York, USA)

Scholar publications (since 2000)

Selected books

 • Od pražského groše ke koruně české 1300-2000 (Průvodce dějinami peněz v českých zemích), 1. vyd. Praha 2000  (552 + XVI str.) ISBN  80-86182-36-3; 2. vyd.  (rozšířené a doplněné) Praha 2004 (577 + XXXII str.), ISBN  80-86515-40-0
 • Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15. - 17. století, Pardubice 2001 (248 str.) ISBN 80-86046-47-8
 • Od českého tolaru ke světovému dolaru (zrození tolaru a jeho cesta v evropském a světovém peněžním oběhu 16. - 20. století), Praha 2003 (302 + XXXII str.)   ISBN 80-86182-71-1
 • Říšské sněmy a jejich vliv na vývoj zemí Koruny české v letech 1526-1618, Pardubice 2005, 207 str., ISBN 80-86046-74-5
 • Základy historické regionalistiky (Metodika výzkumu a interpretace pramenných zdrojů  místních a regionálních dějin  v českých zemích), Pardubice 2005, 124 str., ISBN  80-7194-717-2
 • Velké dějiny zemí Koruny české, svazek VII. 1526-1618, Praha-Litomyšl 2005, 639 str.,  ISBN 80-7185-648-7
 • Monetary Circulation in Central Europe at the Beginning of the Early Modern Age – Attempts to Establish a Shared Currency as an Aspect of the Political Culture of the 16th Century (1524-1573), Univerzita Pardubice – Filozofická fakulta, Monographica VI., Pardubice 2006, 212 str, ISBN 80-7194-827-6
 • Dějiny evropského světa 1453-1576 (Historický obraz počátku raného novověku v pojetí Daniela Adama z Veleslavína který českému čtenáři předložil v druhém českém vydání Kroniky světa Jana Kariona roku 1584), Praha 2008, 288 s. A4, (ISBN 978-80-87067-77-2) kniha vyšla s podporou odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR v rámci projektu Euroknihovna
 • Stříbro v evropském peněžním oběhu 16. - 17. století (1472-1717), Praha 2009 (407 + XXXII s.), ISBN  978-80-87067-51-2
 • Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb I. (1519/1520-1619), Pardubice 2010 (278 s. + XXIV s.),  ISBN 978-80-7395-335-5 (spoluautor Lubomír Nemeškal; podíl 50%)
 • Od srebrnego talara do światowego dolara (narodziny talara i jeho droga w europejskim i światowym obiegu pieniężnym w XVI-XX wieku), Toruń 2010 (182 s. + LXXXIV s.), ISBN 978-83-7611-812-3
 • Páni z Pernštejna  (Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy),
 • 2. vyd. Praha 2012 (rozšířená a doplněná verze vydání z roku 1999, 342 s.) ISBN 978-80-87067-21-5
 • From the Silver Czech Tolar to a Worldwide Dollar (The Birth of the Dollar and its Journey of Monetary Circulation in Europe and the World from the 16th to the 20th Century), East European Monographs - Columbia University Press, New York 2013 (191 s. + LXXX. tab.), ISBN: 978-0-88033-705-2
 • La storia della piastra d´argento di Urbano VIII (L’attività della zecca romana sul finire del pontificato di Urbano VIII e il catalogo dettagliato delle piastre d’argento pontificie degli anni 1634-1644), Biblioteca dell´Istituto Storico Ceco di Roma, Tomo 2, Praga - Roma 2013 (249 s.), ISBN 978-80-7286-224-5

Other works

Ca. 400 scientific publications, many other articles and reviews, published in Slavonic and Western languages in many countries of Europe and America.  These studies deal with Czech and European history of the Late Medieval and Early Modern period (15th-17th centuries). Main topics: monetary circulation, economic and political history, social structures, history of nobility and cities, history of Holy Roman Empire.

Selected scientific articles published in foreign languages (since 2011)

 • Die Länder der böhmischen Krone und das Heilige Römische Reich in der Frühen Neuzeit, in: Jiří Pešek - Petr Vorel [Hgg.], Neue tschechische Interpretationen der Fragen des tschechisch-deutschen Zusammenlebens (47. Deutscher Historikertag / Dresden 2008 - Die Vortragende der tschechischen Gastsection), Magdeburg 2011, ISBN 978-3-941305-19-9, s. 21-32
 • Nationality and confession in the political life under the Jagiellonian dynasty (Contribution by Vilém of Pernštejn to the formation of a new societal model), in: Eva Doležalová - Jaroslav Pánek [red.], Confession and Nation in the Era of Reformations (Central Europe in comparative Perspective), Prague 2011 (ISBN 978-80-7286-180-4), s. 113-122
 • Trade and Civilization in the History and the Evolution of Civilizations (Prologomena), The Czech Historical Review / Český časopis historický 109, 2011, s. 193-217 (ISSN 0862-6111)
 • The political context of the origin and the exportation of thaler-coins from Jáchymov (Joachimsthal) in the first half of the sixteenth century, in: Nicholas Holmes [ed.], Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress Glasgow 2009, II, Glasgow 2011 (ISBN 978-1-907427-17-6), s. 1778-1782
 • Pernstein, in: Werner Paravicini [Hg.], Höfe und Residenzen im Spätmittelalterlichen Reich – Grafen und Herren,  Residenzforschung (Herausgegeben von der Residenzen-Kommision der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen), Band 15. IV, Teilband 2, Ostfildern 2012 (ISBN 978-3-7995-4525-9), s. 1098-1103
 • Zwycięzcy i pokonani w walce o spłatę długów władcy w Czechach w 1615 roku, in: Wojciech Iwańczak - Dariusz Karczewski (ed.), Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Czech i Polski, Kraków 2012 (ISBN 978-83-7638-073-5), s. 209-217
 • Die tschechische Historiographie im Lichte der Historikertage in den Jahren 1993-2011 / Česká historiografie ve světle sjezdů historiků v letech 1993-2011, Český časopis historický 110, 2012, č. 3-4, s. 403-466, ISSN 0862-6111
 • L’acquisto di argento e la coniazione di monete commerciali nella zecca pontificia di Roma sul finire del pontificato di Urbano VIII (1643),  Bolletino dell´Istituto Storico Ceco di Roma 8, 2012, s. 63-86 (ISBN 978-80-7286-203-0; ISSN 1214-9438) vyšlo v květnu 2013
 • Die Fiskal- und Währungsstrategie der böhmischen Stände in den Jähren 1609-1618, in:  Jaroslava Hausenblasová - Jiří Mikulec - Martina Thomsen [Hgg.], Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen - Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609, Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Band 46, Stuttgart 2014, s. 133-140
 • Drobne monety na obszarze czesko-austriacko-śląskim jako przedmiot działalności menniczej hrabiów Hardeków w Ziemi Kłodzkiej na początku XVI wieku, in: Borys Paszkiewicz [red.], Moneta czasów kryzysu – moneta czasów pomyślności (XV Ogólnopolska sesja numizmatyczna w Nowej Soli), Nowa Sól 2015, s. 213-225
 • The importance of the Bohemian Reformation for the Political Culture of Central Europe from the 15th to the 17th Century, Comenius – Journal of Euro-American Civilization 2015, Nr. 2, pp. 171-180