Nositelé cen za rok 2022

Cena Učené společnosti v kategorii vědecký pracovník

prof. PhDr. Jiří Pelán

Ústav románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

za zásadní vědecký přínos v mapování a interpretaci italské renesanční literatury a její překlad

Profesor Jiří Pelán je předním romanistou a odborníkem na období italské renesance a renesanční literatury. Jeho dílo je ve svém oboru unikátní mimo jiné svou komplexností. Tématem renesanční literatury se zabývá nejen z literárněvědního pohledu, ale i v kontextu historickém a kulturním. Dvacet let své badatelské práce zúročil ve dvoudílné antologii „Italská renesanční literatura“, vydané roku 2020. Kromě badatelské činnosti je Jiří Pelán přední českou osobností i na poli překladatelství. Kkromě překladů z italštiny přeložil i mnoho francouzských, portugalských či německých děl, která tak zpřístupnil dalším generacím českých čtenářů.

Foro David Sedlecký, CC BY-SA 4.0

Cena Učené společnosti v kategorii mladší vědecký pracovník

Mgr. Jiří Dynda, Ph.D.

Slovanský ústav AV ČR

za mimořádný vědecký přínos v oblasti paleoslovenistiky a ve výzkumu předkřesťanského náboženství Slovanů

Doktor Jiří Dynda je jednou z velkých nadějí české slavistiky a religionistiky. V současnosti pracuje pod záštitou Slovanského ústavu Akademie věd ČR, kde svůj výzkum zaměřuje na paleoslovenistiku, staroslověnskou lexikografii a předkřesťanské náboženství Slovanů. Jiří Dynda své výsledky publikoval již v několika vysoce ceněných monografiích a v zahraničních odborných časopisech s mezinárodní prestiží. Učená společnost oceňuje originální zaměření jeho práce, která má nespornou zajímavost pro národní kulturu i mezinárodní fórum.

Foto FF UK

doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Sotio Biotech

za výzkum využití kalretikulinu při imunoterapeutické léčbě nádorových onemocnění

Docentka Jitka Palich Fučíková je bezesporu hvězdou mezi nastupující generací imunologů. Pro ilustraci nechme na chvíli hovořit čísla. Kromě mnoha tuzemských i mezinárodních ocenění se výsledky její práce promítly i do dvou mezinárodních patentů, 87 článků v odborných časopisech, více než 4000 citací a H-indexu s hodnotou 33. V současnosti Jitka Palich Fučíková působí jako vedoucí výzkumné skupiny věnující se výzkumu nádorové imunologie a imunoterapie a možnostem uplatnění těchto poznatků při klinické léčbě onkologických pacientů. Kromě své výzkumné práce je velmi aktivní i v akademické sféře.

Foto Hynek Glos, UK

Via Chimica

společná cena Učené společnosti České republiky a Nadace Experientia pro vysokoškolské studenty za originální práci v oboru chemie

Roman Bushuiev

Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze

za práci Machine-learning prediction of terpene biosynthesis

Roman Bushuiev, rodák z ukrajinského Doněcka, se ve své práci zabývá předpovědí biosyntézy terpenů na základě propojení znalosti aminokyselinové sekvence zúčastněných enzymů a strojového učení. Za tímto účelem autor vyvinul zcela nový model pro predikci produktů biosyntéz ze sekvencí aminokyselin enzymů. Práce představuje inovativní přístup k aplikaci jazykových modelů strojového učení v oblasti biosyntézy přírodních látek, čímž otevírá dosud neprozkoumanou oblast základního výzkumu. 

Foto Nadace Experientia

Cena Učené společnosti pro vysokoškolské studenty

Matěj Doležálek

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

za práci Quaternions and universal quadratic forms over number fields

Matěj Doležálek se ve své práci věnuje zkoumání univerzální kvadratické formy nad číselnými tělesy. Autor v práci inovativním způsobem využil geometrie kvaternionu nad číselnými tělesy k tomu, aby originálním způsobem dokázal univerzalitu některých kvadratických forem. 

Jakub Kozák

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

za práci Ohlasy klasické antiky v rukopisech Kříže z Telče

Jakub Kozák ve své práci představuje doposud nezkoumané historické texty z poloviny 15. století, vztahující se k tehdejší recepci antické mytologie a kultury. Autor texty zasazuje do kontextu toho, jak byly antické texty v pozdním středověku nazírány a interpretovány. Za zmínku stojí i fakt, že tyto původně latinské texty autor sám přeložil, aby s nimi mohlo být dále pracováno. Oceněná práce vznikla nejen jako bakalářské práce, ale zároveň i jako kapitola do chystané kolektivní monografie Opuscula. Krátké texty z rukopisů Kříže z Telče.

Niels van der Meer

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze

za práci Matematické modelování v elektrokardiologii

Ve své práci se Niels van der Meer zabývá matematickou a numerickou analýzou reakčně-difuzních rovnic, vyskytujících se v oblasti výpočetní biologie. Autor v práci analyzuje klíčové vlastnosti rovnic vedoucích k formulaci řešení, u kterých pak formou kvantitativní i kvalitativní analýzy dále ověřuje jejich funkčnost. Výsledky, ke kterým v rámci této své práce autor došel, jsou v současnosti zpracovávány do formy samostatného odborného článku.

Cena Učené společnosti České republiky pro pedagogy

Mgr. Radek Matuška

učitel chemie na Střední průmyslové škole chemické Brno

Magistr Radek Matuška, vyučující chemie na Střední průmyslové škole chemické v Brně, je jednou z vedoucích osobností chemické olympiády, v níž je garantem kategorie pro středoškolské studenty chemicky zaměřených středních škol a autorem soutěžních úloh. Zároveň svou odbornost zúročuje i jako lektor na soustředěních pro studenty reprezentující Českou republiku v mezinárodní chemické olympiádě či ve vedení mnoha různých workshopů a školení pro vyučující chemie. Opomenout nesmíme ani jeho dlouhodobou spolupráci s MŠMT, kdy se aktivně podílí na vytváření legislativy pro výuku chemie na školách.

Cena Učené společnosti v kategorii středoškolský student

Daniel Burkart

Gymnázium Brno-Řečkovice

za studii: Statická a dynamická analýza lanových a příhradových konstrukcí

Aleš Janderka

Gymnázium Šumperk

za studii: Asociace mikrofosilií lokality Štíty. Bystřický litofaciální vývoj české křídové pánve

Petr Kahan

Gymnázium Dr. Antona Randy

za studii: Příprava a charakterizace spinově polarizovaných hrotů pro tunelovací mikroskopii

Martin Kaleta

Purkyňovo gymnázium Strážnice

za studii: Subarachnoidální krvácení a změny permeability hematoencefalické bariéry při zánětlivé reakci

Veronika Martinková

Gymnázium Františka Palackého, Valašské Meziříčí

za studii: Přesmyky methansulfonátů N-aryl hydroxamových kyselin

Tereza Maxerová

Gymnázium Jírovcova, České Budějovice

za studii: Vliv obnovy tůní v areálu bývalého tankodromu na společenstvo vodních brouků

Karel Pročka

Gymnázium Žďár nad Sázavou

za studii: Terénní průzkum středověkého montánního komplexu Havírna u Štěpánova nad Svratkou

Anna Urushadze

Gymnázium Botičská

za studii: Motorické učení u myšího VPA modelu autismu

Jitka Waldhauserová

Gymnázium Jihlava

za studii: Vliv krajiny na hnízdní preference a chování blanokřídlých hnízdících ve stoncích

Novinky

05.06.23

Plošné škrty v oblasti vzdělávání a vědy: podpora prohlášení České konference rektorů

Rada Učené společnosti České republiky si je vědoma nutnosti řešit deficit státního rozpočtu a vysokou inflaci. Navržené plošné škrty v oblasti vzdělávání a vědy však považuje za nešťastné a pro budoucnost nebezpečné. Připojuje se proto k prohlášení ČKR na toto téma.

26.05.23

Konstantin Sigov: Otázka pravdy na prahu nové Evropy (video)

„Putinismus je krajní formou státního nihilismu. Zlo, které nebylo plně odsouzeno, usiluje o beztrestnost a únik před spravedlností,“ říká ukrajinský filosof Konstantin Sigov ve své přednášce, kterou přednesl na XXIX. valném shromáždění Učené společnosti, která mu udělila svou čestnou medaili za zásluhy o rozvoj vědy. Videozáznam a anglický text přednášky vám nyní nabízíme.

15.05.23

Medaile a ceny Učené společnosti České republiky 2023

Učená společnost České republiky na svém XXIX. valném shromáždění 15. května 2023 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, pedagogům a talentovaným vysokoškolským a středoškolským studentům. Medaili obdržel například ukrajinský filosof Konstantin Sigov, odborník na moderní dějiny střední a východní Evropy Timothy D. Snyder, autoři vakcíny Comirnaty proti viru SARS-CoV-2 Ugur Sahin a Özlem Türeci, virolog Vladimír Vonka nebo germanista Peter Demetz.