Zpět na seznam článků

20.05.2024

Učená společnost udělila medaile a ceny za rok 2024

Učená společnost České republiky na svém XXX. valném shromáždění 20. května 2024 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, intelektuálům, pedagogům a talentovaným SŠ a VŠ studentům.

Medaili za zásluhy o rozvoj vědy obdrželi psychiatr Cyril Höschl, matematik Jaroslav Nešetřil a právník, historik, politolog, publicista a bývalý politik Petr Pithart.

Cenu Učené společnosti v kategorii mladší vědecký pracovník získala matematička Lenka Slavíková z MFF UK. Cenu Jiřiny Michlové studentům doktorských studijních programů převzali chemik David Dunlop z PřF UK a biochemička Barbora Rudzanová z RECETOX PřF MU.

Společnou cenu Učené společnosti a Nadace Experinetia Via Chimica pro vysokoškolské studenty za originální práci v oboru chemie získala Karolína Slonková z VŠCHT Praha.

Cenu Učené společnosti České republiky pro pedagogy obdrželi učitel Základní školy v Litvínově – Janově Marian Dancso, ředitel ZŠ v Krnově Karel Handlíř a ředitel Gymnázia Cheb Jaroslav Kočvara.

Učená společnost dále ocenila deset středoškolských studentů a jejich mimořádné odborné práce.


Medaile Učené společnosti za zásluhy o rozvoj vědy

Numisma honoris Societatis scientiarum Bohemicae

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Národní ústav duševního zdraví

Psychiatr, vysokoškolský pedagog, popularizátor psychiatrie, intelektuál ovlivňující veřejnou debatu o řadě důležitých témat. Zakladatel a první ředitel (do r. 2021) Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ), který vznikl roku 2015 transformací Psychiatrického centra Praha; profesor na Klinice psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ. Člen Učené společnosti od r. 1994 (zakládající člen).

Osobní stránky a podrobný životopis: www.hoschl.cz

Foto NÚDZ

Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., dr. h. c.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Výjimečná osobnost mezi českými matematiky a teoretickými informatiky, a to jak svými odbornými výsledky, tak svou pedagogickou a organizační prací. Působí jako profesor v Informatickém ústavu MFF UK.

Těžiště jeho vědecké práce leží v kombinatorice na rozhraní diskrétní matematiky a teoretické informatiky, s přesahem do blízkých oblastí topologie, algebry a výpočetní složitosti. V současné době je řešitelem prestižního Synergy grantu Evropské výzkumné rady (EEC), v jehož rámci zkoumá matematickou teorii dynamických sítí.

Foto Tomáš Rubín MFF UK

Doc. JUDr. Petr Pithart, dr.h.c.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Právník, historik, politolog, publicista, přední postava československého disentu, signatář Charty 77, bývalý předseda české vlády a Senátu PČR.

Významný podíl na pádu komunistického režimu přivedl Petra Pitharta do aktivní politiky. Zasloužil se o znovuobnovení demokratické státnosti v naší zemi jako jeden z „otců zakladatelů“ české politiky a ústavnosti. V letech 1990–1992 byl poslancem České národní rady a předsedou české vlády, později senátorem, místopředsedou a předsedou Senátu Parlamentu ČR. Po celou dobu svého aktivního politického působení siloval a nadále usiluje o kultivaci vztahů v politické diskusi napříč spektrem politických stran a o aktivní komunikaci s občanskou společností.

Dlouhá léta působil jako předseda Společnosti Bernarda Bolzana, která se od 90. let zabývá rozvíjením česko-německých vztahů. K podpoře tohoto úsilí vznikla v roce 1992 Jihlavská konference a na jejím základě pak navazující konference Dialog uprostřed Evropy, která se od roku 2007 koná v Brně. Každoročně sem přivádí intelektuální, společenskou, politickou a kulturní elitu. Dialog se tak stal místem diskusí o aktuálních evropských problémech, například isolacionismu, nacismu či migraci. Petr Pithart je nejvýznamnější osobností této mimořádně významné mezinárodní aktivity.

Foto Jindřich Nosek, CC BY-SA 4.0


Cena Učené společnosti v kategorii mladší vědecký pracovník

RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Odborná asistentka na Katedře matematické analýzy MFF UK. Ve svém výzkumu se zaměřuje na harmonickou analýzu, teorii prostorů funkcí a na kombinaci těchto oblastí a jejich využití v aplikovaných oblastech matematiky.

Titul Ph.D. získala na Univerzitě Karlově v roce 2016. V letech 2016–2019 byla post-doktorandkou na katedře matematiky na University of Missouri (Columbia, USA), a pro akademický rok 2019–2020 získala prestižní Hausdorff Postdoc na Matematickém institutu Univerzity v Bonnu (Německo).

Stává se vůdčí osobností ve svém oboru. Její práce vzbuzuje mimořádný mezinárodní ohlas, bývá pravidelně hlavní zvanou řečnicí na mezinárodních konferencích, workshopech a školách. Její práce mají již stovky citací od více než sta autorů i řadu domácích i zahraničních ocenění. V roce 2023 získala cenu Neuron pro nadějné vědce v oboru matematika.

Foto Vladimír Šigut, UK

Cena Jiřiny Michlové studentům doktorských studijních programů

Mgr. David Dunlop

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Za studii: (Anti)Aromaticita excitovaných stavů vysvětluje proč azulen porušuje Kashovo pravidlo

Dunlop D. et al.: Excited-State (Anti)Aromaticity Explains Why Azulene Disobeys Kasha’s Rule. J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 39, 21569–21575, DOI: 10.1021/jacs.3c07625

Fotochemická publikace zabývající se vysvětlením neobvyklého způsobu, jímž aromatická molekula azulenu vyzařuje světlo, je výsledkem práce týmu vedeného Tomášem Slaninou z ÚOCHB AV ČR. David Dunlop je prvním autorem vědeckého článku, který je hlavním výstupem tohoto výzkumu, který poskytuje návod, jak efektivněji ukládat světelnou energii do excitovaných stavů molekul. Aplikace se nabízejí např. při vývoji světlosběrných materiálů pro solární baterie. Za stejný počin letos autorský tým obdržel i Cenu Wernera von Siemense.

Foto Siemens

Barbora Rudzanová, MSc.

RECETOX, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Za studii: Změněny transkriptomu v jednojaderných buňkách periferní krve dospělých Čechů jako odpověď na vícenásobnou expozici perfluorovaným a polyfluorovaným látkám (PFAS): vývoj B-buněk jako cíl imunotoxicity PFAS

Rudzanová B. et al.: Altered Transcriptome Response in PBMCs of Czech Adults to Multiple PFAS Exposure: B Cell Development as a Target of PFAS Immunotoxicity. Environ. Sci. Technol. 2024, 58, 1, 90–98, DOI: 10.1021/acs.est.3c05109

Perfluorované a polyfluorované látky (PFAS), tzv. „věčné chemikálie“, jsou všudypřítomné. Najdeme je v teflonovém nádobí, v nepromokavém oblečení a obuvi, v nábytku, kobercích, obalech od fasfoodu... V přírodě ani v lidském těle se nerozkládají. Zůstávají v krvi, ukládají se do tkání a orgánů a jejich koncentrace s věkem stoupá. Zvyšují riziko rakoviny, poškození jater, narušují hormonální rovnováhu i fungování imunitního systému.

Vliv PFAS na imunitu byl dosud popsán na úrovni klinických příznaků, nebyl však objasněn základní mechanismus jejich působení na buněčné a molekulární úrovni. Vědecký článek, jehož první autorkou je Barbora Rudzanová, sledoval změny transkriptomu ve vybraných buňkách imunitního systému. (Transkriptom je soubor všech RNA v buňce. Zatímco DNA mají všechny buňky těla stejnou, liší se právě tím, které geny jsou přepisovány do molekul RNA, podle nichž se dále syntetizují proteiny a je regulováno fungování buňky.) Studie zaznamenala poruchy ve vývoji B-lymfocytů, konkrétně plazmatických buněk produkujících protilátky, což má důsledky pro fungování imunitního systému.

Foto RECETOX, PřF MU

Cena Via Chimica

společná cena Učené společnosti České republiky a Nadace Experientia pro vysokoškolské studenty za originální práci v oboru chemie

Bc. Karolína Slonková

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Talentovaná studentka ve své bakalářské práci Analýza uvolňování léčiv z nosičů responsivních na magnetické pole zkoumala, jak díky magnetickým nanočásticím účinněji bojovat s bakteriemi. Nyní studuje navazující magisterský obor Analýza léčiv. 

Dnešní medicína umí za pomoci gelů, částic nebo pásek umístěných do těla pacientů uvolňovat léčivo přímo na místě, kde je jeho terapeutické působení potřeba. Takovéto nosiče léčiv se používají například při výměně kloubu nebo po zavedení zubního implantátu. Jejich problémem však je, že léčivo vylučují nekontrolovaně. „Proto jsme přišli s nápadem zapojit do boje s bakteriemi magnetické nanočástice. Ty dokážou díky vnějšímu podnětu ve formě magnetických impulzů léčivo do těla řízeně, a dokonce i opakovaně dávkovat,“ vysvětluje Karolína Slonková podstatu svého oceněného výzkumu, na němž pracovala v laboratoři chemické robotiky prof. Františka Štěpánka na VŠCHT Praha. “Nyní zkoumám kapacitu systému, tedy kolik cyklů je schopna mikročástice podstoupit a jaké množství antibiotika je při takovém počtu cyklů schopna uvolnit. Tyto výsledky budou doufejme brzy publikovány,” doplňuje laureátka.

Foto Nadace Experientia

Cena Učené společnosti České republiky pro pedagogy

PhDr. Marian Dancso, MBA

Základní škola v Litvínově – Janově

Marian Dancso se ve své pedagogické praxi zaměřuje na vzdělávání dětí v sociálně vyloučených lokalitách. V oblasti vzdělávání se pohybuje téměř dvacet let, nejprve jako asistent pedagoga, poté jako vychovatel, lektor a učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na základní škole. Intenzivně se zajímá o vzdělávání dětí ve vyloučených lokalitách a jejich uplatnitelností na pracovním trhu, o inkluzi a její implementaci do vzdělávacích procesů u nás a v zahraničí. V současné době působí jako Radní pro školství a předseda Finančního výboru města Lom.

Mgr. Karel Handlíř

Základní škola v Krnově, Janáčkovo náměstí

Karel Handlíř v roce 2009 vytvořil a pravidelně inovuje systém podpory sociálně znevýhodněných žáků pro ZŠ Krnov, na které působí jako ředitel. Ve spolupráci s městem a s NO Reintegra se podílel na rozšíření tohoto systému podpory na všechny základní školy v Krnově. S pedagogy se cíleně věnuje postupnému zlepšování klimatu školy a vztahům učitel-žák-rodič, rozvoji matematické, kritické a čtenářské gramotnosti prostřednictvím konstruktivistických metod výuky. Věnuje se také rozvoji proinkluzivní výuky a podpoře informačních a komunikačních technologií a v neposlední řadě také podpoře formativního přístupu ve výuce. Rozvoj pedagogů podporuje mimo jiné i prostřednictvím koučování, mentoringu a kolegiálního poradenství.

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, MBA

Gymnázium Cheb

Původním vzděláním astronom, do roku 1981 působil v Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově. Od roku 1992 je ředitelem Gymnázia Cheb. Škola pod jeho vedením dosáhla řady úspěchů, zejména na základě mnoha úspěšně podaných projektů a grantů. Na podporu vzdělávacích aktivit Gymnázia Cheb založil a je předsedou správní rady Nadačního fondu Gaudeamus. Mimořádné úsilí věnuje popularizační činnosti na podporu přírodních a technických věd. Je autorem návrhu a spoluorganizátorem studijních a vzdělávacích pobytů pro mladé zájemce o přírodní vědy a matematiku ze středních škol celého Karlovarského kraje – tzv. jarních či podzimních škol astronomie, fyziky a matematiky.

Cena Učené společnosti v kategorii středoškolský student

Tomáš Čermák

Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové; Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové

Za studii: AC Korónový výboj a jeho vliv na inaktivaci mikroorganismů

Štěpán Drábek

Církevní gymnázium Německého řádu; Nešverova 693/1, 779 00 Olomouc

Za studii: Pojednání o podstatě a původu inflace v České republice (2020–2023)

Jakub Jašek

Střední odborná škola podnikání a obchodu, Prostějov

Za studii: Život a dílo Dylana Thomase

Štěpánka Keprtová

Gymnázium Blansko

Za studii: Aktivita kmenových buněk v myších řezácích po jejich poškození

Terezie Kladivová

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl

Za studii: Barevná variace hry Výhonky

Natálie Kočí

Gymnázium a střední odborná škola pedagogická Liberec

Za studii: Japonská etiketa a její porovnání s českou etiketou

Eliška Konečná

Gymnázium Brno-Řečkovice

Za studii: Značení protilátek nanočásticemi a jejich využití v analýze biologických vzorků

Hynek Martikan

Střední průmyslová škola chemická Brno

Za studii: Syntéza a aplikace solvatochromních barviv

Filip Meszároš

Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽOP v Praze; Belgická 25, 120 00 Praha 2

Za studii: Identifikace lokalit s potenciálním výskytem saproxylického hmyzu na základě dat z dálkového průzkumu Země

Tereza Šustrová

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše; tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno

Za studii: Přeprogramování luciferin-substrátové specifity u NanoLuc luciferázy

Připomeňte si diskuse Učené společnosti o open access, o predátorských vydavatelstvích a o dalších aspektech vědeckého publikování:

11.ledna 2023, moderoval Jan Trlifaj:

Open access – pozitiva a rizika

 • prof. Michal Hocek (Učená společnost ČR a ÚOCHB AV ČR)
 • Ing. Jiří Marek (ÚVT Masarykovy univerzity)
 • doc. Daniel Münich (CERGE-EI)
 • doc. David Kosař (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Martin Svoboda (NTK a CzechELib)
 • dr. Václav Štětka (Loughborough University, UK)
 • prof. Jan Trka (2. LF Univerzity Karlovy)

17. ledna 2023, moderoval Martin Loebl:

Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks

 • Vinciane Gaillard (Zástupce ředitele European University Association)
 • Jiří Jirát (člen vyjednávacího týmu CzechELib)
 • Gerard Meijer (ředitel Ústavu Fritze Habera MPG a místopředseda německého vyjednávacího týmu DEAL)
 • Martin Svoboda (ředitel NTK, vedoucí vyjednávacího týmu pro elektronické zdroje)